Till huvudinnehåll
Diarienummer 400-2019:1679
Publicerad 12 februari 2020

Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare

I januari 2018 infördes det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för nyanlända invandrare med kort utbildning i syfte att underlätta och påskynda deras etablering i arbets- och samhällslivet. Vi har genomfört en kartläggning av den kommunala vuxenutbildningens erbjudande av utbildning till dessa elever.

Nyanlända med kort utbildning ska inom ramen för programmet i huvudsak ta del av sfi eller motsvarande utbildning vid folkhögskola, samhällsorientering och utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan. Skyldigheten att delta i utbildning benämns utbildningsplikt i dagligt tal, men begreppet används inte i lag och förordning.

Vad Skolinspektionen har kartlagt 

Skolinspektionen har mellan maj och oktober 2019 genomfört en kartläggning av den kommunala vuxenutbildningens erbjudande av utbildning till elever som omfattas av utbildningsplikten. Av särskilt intresse har varit möjligheter och hinder för denna målgrupp att studera svenska för invandrare (sfi) samtidigt med utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning.

God kännedom om utbildningsplikten - men dålig kunskap om vilka som omfattas

Utifrån vår kartläggning tycks det dag finnas god kännedom i de flesta kommuner om utbildningspliktens innebörd för den kommunala vuxenutbildningen, det vill säga att vuxenutbildningen ska vara redo att ta emot nyanlända med låg utbildning som anvisats av Arbetsförmedlingen. Många representanter för huvudmännen uppger dock att de inte har kännedom om hur många elever och vilka av deras elever som omfattas av detta arbetsmarknadspolitiska program, vilket försvårar arbetet för att anpassa utbildningen inom kommunal vuxenutbildning till målgruppens behov.

Det tycks också råda oklarhet kring såväl omfattning och innehåll i de utbildningsplatser som ska erbjudas målgruppen. Få representanter för huvudmännen och rektorer uppger att de följer upp kunskapsutvecklingen i gruppen specifikt. Flertalet intervjuade uttrycker ändå en positiv inställning till programmet även om de ser stora utvecklingsbehov. Flertalet beskriver även en viss tillfredsställelse i att ha lyckats organisera ett större utbildningsutbud för elever som omfattas av utbildningsplikten.

De viktigaste iakttagelserna:

  • Eleverna erbjuds ofta sfi-studier i kombination med orienteringskurser
  • Brist på information om elevgruppen anges försvåra anpassning av utbildningsutbudet
  • Behov av att utveckla undervisning och stöd
  • Uppföljning av elevgruppens resultat görs inte
  • Nya organisationsformer har uppstått kring elever som omfattas av utbildningsplikten
Granskningsrapport

Kontaktperson

Verica Stojanovic

Senast uppdaterad: 11 september 2020