Till huvudinnehåll
Elever sitter runt bord och studerar
Diarienummer SI 2019:2959
Publicerad 20 november 2020

Undervisningen i grundsärskolan

Grundsärskolan är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning, som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolans elever ska precis som övriga elever i svensk skola ges möjlighet att utveckla sina kunskaper så långt det är möjligt.

I samband med att det svenska skolväsendet reformerades 2011 fick den nuvarande grundsärskolan sin utformning. Tidigare forskning och utredningar hade bland annat pekat på en övervikt mot ett omsorgstänkande i skolformen vilket medförde risk för bristande kunskapsutmaningar. Reformen innebar bland annat att kunskapsperspektivet tydligare lyftes fram i grundsärskolans kursplaner.

Detta har vi granskat

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i grundsärskolan med särskilt fokus på årskurserna 6–9. Granskningen har riktats mot hur skolorna arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling.

Detta har gjorts genom att fokusera på i vilken utsträckning undervisningens utformning och nivå ger eleverna förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i vilken utsträckning elevernas kunskapsutveckling stöds av en god och kontinuerlig bedömning.

Viktigaste iakttagelserna

  • Kunskapsuppdraget är synligt i många skolor. Men i 24 av 30 besökta skolor har Skolinspektionen identifierat ett eller flera områden som behöver utvecklas för att ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.
  • I 17 av de 30 granskade skolorna har Skolinspektionen bedömt att undervisningens utformning och nivå är väl utvecklad. I dessa fall ser vi att skolorna har ett utvecklat arbete när det gäller att erbjuda en strukturerad undervisning som har en tydlig förankring i styrdokumenten, att undervisningen anpassas efter elevernas behov och att eleverna ges möjlighet till deltagande och inflytande.
  • I en övervägande majoritet av de granskade skolorna, 23 av 30, har Skolinspektionen bedömt att arbetet med bedömning behöver utvecklas. Svagheter förekommer framför allt när det gäller möjligheterna för alla undervisande lärare att gemensamt analysera och diskutera bedömning. Det finns också svagheter när det gäller kvaliteten i många skolors dokumentation av elevernas kunskapsutveckling.

Om granskningen

Skolinspektionen har besökt 30 grundsärskolor. Granskningen omfattar undervisning i såväl ämnen som ämnesområden. Observationer, dokumentstudier samt intervjuer med lärare, elever, annan personal och rektorer har ingått.

Undervisning för elever i grundsärskolan som läser integrerat i grundskolan har inte ingått i granskningen.

Tidigare granskningar

Skolinspektionen har tidigare granskat grundsärskolan. 

År 2010 publicerades rapporten "Undervisningen i svenska grundsärskolan". Ladda ned rapporten här.

År 2016 publicerads rapporten "Integrerade elever. Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan". Ladda ned rapporten här.

Ta gärna del av vårt Kolla-verktyg om Skolsituationen för integrerade elever som Skolinspektionen tagit fram. Den finns under Kolla din skola och förskola.

 

 

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 20 november 2020