Till huvudinnehåll
Diarienummer 400-2018:9941
Publicerad 16 juni 2020

Uppgifter som främjar elevers lärande

Skolinspektionen har granskat om inlämningsuppgifter är utformade och inramade på ett sätt som främjar elevernas lärande. Fokus för granskningen har legat på de samhällsorienterande ämnena i årskurs 8. Granskningen visar att det finns kvalitetsskillnader i uppgifternas utformning och i det lärarstöd som eleverna får.

Uppgifternas kvalitet bedömdes utifrån sin koppling till kursplanen, svårighetsnivå, innehållslig avgränsning och fördjupning (utformning) och den förberedande undervisningen, lärarstöd under arbetet och den återkoppling som eleverna ges på sitt arbete (inramning).

Undervisningen förbereder eleverna men det finns kvalitetsskillnader

Granskningen visar att samtliga inlämningsuppgifter har koppling till kursplanen, görs helt eller till största delen på lektionstid och att undervisningen i stort förbereder eleverna för arbetet med uppgifterna. Men granskningen visar också att det finns kvalitetsskillnader i både uppgifternas utformning och inramning. Exempelvis är hälften av uppgifterna inte tydligt avgränsade och många uppgifter saknar möjlighet till fördjupning. Undervisningen förbereder inte alltid på samtliga moment och förmågor som krävs för att eleverna ska kunna klara uppgiften på egen hand. Lärare ger i sådana fall ofta individuellt stöd till en elev i taget, vilket riskerar att de inte hinner med att ge stöd till alla elever. Granskningen visar också att lärares samverkan sällan sträcker sig till arbetet med inlämningsuppgifter.

Huvudmäns och rektorers ansvar att utveckla undervisningen

Det är huvudmän och rektorer som är ansvariga för att ge förutsättningar för att utveckla undervisningen. Därför vänder sig denna granskning – liksom alla myndighetens granskningar – till dem. Skolinspektionen bedömer inte enskilda lärare.

Granskningen har inriktats mot grundskolans årskurs 8 och omfattar 24 slumpmässigt utvalda skolenheter hos både kommunala och enskilda huvudmän. Utöver insamling och granskning av uppgifter har intervjuer med elever, lärare och rektorer genomförts.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 11 september 2020