Till huvudinnehåll
Diarienummer 2021:995
Publicerad 7 december 2021

Grundläggande högskolebehörighet

En rättighet och ett frivilligt val för elever på yrkesprogram.

Under de senaste tio åren har andelen elever som väljer yrkesprogram minskat till förmån för elever som väljer högskoleförberedande program. Det kan bero på att det är svårt att få möjlighet att uppnå högskolebehörighet på dessa program. Det är också allt färre av de elever som går ut med gymnasieexamen från ett yrkesprogram som även har läst in den grundläggande behörigheten, vilket skulle kunna tyda på att de reella möjligheterna att göra detta är begränsade.

I den här rapporten har Skolinspektionen granskat hur olika gymnasieskolor gör det möjligt för elever på yrkesprogram att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högre utbildning.

Resultatet visar att de flesta av skolorna har organiserat utbildningen så att eleverna har praktiska möjligheter att läsa in grundläggande behörighet, samt att majoriteten av skolorna ger information och vägledning till eleverna så att de i sin tur kan göra välgrundade val.

Samtidigt har ungefär var fjärde skola rekommenderats att utveckla arbetet med information och vägledning eller se över hur de organiserar utbildningen. Dessutom behöver drygt hälften av skolorna utveckla sitt arbete med att uppmärksamma och analysera skillnader mellan olika elevgrupper och olika program för att bland annat kunna arbeta mer kompensatoriskt med att förebygga stereotypa val.

Viktigaste iakttagelserna

  • De flesta av skolorna organiserar utbildningen så att eleverna har goda möjligheter att läsa behörighetsgivande kurser
  • Svårare för elever på vissa program att läsa in grundläggande behörighet
  • Eleverna upplever oftast att de får tillräcklig information
  • Vägledningssamtal kan vidga elevernas perspektiv, men ansvaret för att samtalen sker läggs på eleverna
  • Få skolor kopplar valet att läsa in grundläggande behörighet till kön eller socioekonomisk bakgrund
  • Vissa gemensamma nämnare finns för skolor som inte ger eleverna reella möjligheter att läsa in grundläggande behörighet

Vad vi granskat

Vi har granskat hur olika gymnasieskolor gör det möjligt för elever på yrkesprogram att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högre utbildning. Granskningen har i huvudsak fokuserat på hur elever får information och vägledning inför val av kurser och hur skolorna organiserar utbildningen för att underlätta för elever att läsa kurser som ger grundläggande behörighet. Dessutom har granskningen berört hur skolorna arbetar med att uppmärksamma och analysera skillnader mellan olika elevgruppers val att läsa eller inte läsa behörighetsgivande kurser.

Granskningen har genomförts under vårterminen 2021 och omfattar totalt 36 gymnasieskolor med yrkesprogram. Eftersom granskningen främst fokuserar på barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet har framför allt skolor som erbjuder ett eller flera av dessa program granskats.

Granskningsrapport
Rapport till regeringen
Senast uppdaterad: 7 december 2021