Till huvudinnehåll
En grupp gymnasieelever sitter på en trappa
Diarienummer 400-2019:6185
Publicerad 24 augusti 2021

Gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa

Vi har granskat hur gymnasieskolorna arbetar för att främja elevers hälsa. Den sammantagna bilden är att de flesta skolor vi har granskat behöver utveckla sitt hälsofrämjande arbete. Det systematiska hälsoperspektivet saknas i arbetet med att utveckla utbildningen och skolorna ger inte elever likvärdiga möjligheter att utveckla sina kunskaper om hälsa.

Skolorna har ett övergripande ansvar för att främja elevers hälsa och ge eleverna kunskap om förutsättningarna för god hälsa. Vi har tidigare sett att hälsoperspektivet ibland utelämnas i det systematiska kvalitetsarbetet. Det hälsofrämjande arbetet behöver på ett tydligare sätt kopplas till hur undervisningen planeras och organiseras. 

Även om en del gymnasieskolor har välfungerande arbetssätt så är det många som arbetar uppdelat och fragmentariskt. Lärare och elevhälsans personal arbetar ofta inte tillsammans. Det är ovanligt att kurser och ämnen samordnas. Detta försvårar möjligheterna att ge eleverna en rimlig arbetsbelastning och ge dem möjligheter till överblick och sammanhang. 

Kvalitetsgranskningen bekräftar i stora drag den existerande problembilden. Flera skolor arbetar på ett aktivt sätt med att främja elevers hälsa, men majoriteten av de granskade skolorna behöver utveckla arbetet inom ett eller flera områden.

Våra viktigaste iakttagelser

  • Majoriteten av skolorna behöver utveckla arbetet med att främja elevers hälsa
  • Elever ges olika möjligheter att utveckla kunskaper beroende på program
  • Det saknas överblick och systematik kring vilka kunskaper om hälsa som eleverna ges
  • Eleverna efterfrågar fördjupade kunskaper om hälsofrågor och fler möjligheter till samtal
  • I information och undervisning betonas vikten av fysisk aktivitet men det avspeglas sällan i skoldagens utformning
  • Skolor erbjuder gemenskap, social samvaro och tillhörighet i olika omfattning
  • Samarbete och samordning av undervisning en fråga för enskilda lärare snarare än ett prioriterat område för rektorer
  • Hälsoperspektivet saknas i arbetet med att utveckla utbildningen

Om granskningen

Granskningen har genomförts 2020-2021 och omfattar 28 gymnasieskoleenheter hos både offentliga och enskilda huvudmän. Underlaget har i huvudsak samlats in med hjälp av intervjuer med rektor, lärare, elever och representanter för elevhälsan. Precis som i andra granskningar under pandemin har vi anpassat metoder och genomförande till den rådande situationen. Samtliga intervjuer har genomförts digitalt eller via telefon.

Fördjupning om elevers hälsa

På våra råd & vägledningssidor kan du hitta mer material och fler granskningar som berör elevhälsan och elevers hälsa.

Elevers hälsa

Trygghet och studiero

Särskilt stöd 

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 24 augusti 2021