Till huvudinnehåll
Diarienummer 40-2019:9815
Publicerad 24 juni 2021

Enskilda huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget i gymnasieskolan

I utbildningen ska hänsyn tas till elevers olika behov och förutsättningar. Särskilt gäller en strävan att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta brukar kallas skolans kompensatoriska uppdrag.

Såväl enskilda som kommunala huvudmän har ett ansvar att vid resursfördelning, organisation och val av metoder och arbetssätt anpassa verksamheten till elevernas skilda förutsättningar och behov. Skolinspektionen har tidigare granskat kommunala huvudmäns styrning inom detta område och har nu granskat med vilken kvalitet enskilda huvudmän styr insatser för att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar.

Granskningens viktigaste iakttagelser

 • Flera huvudmän använder generella insatser för alla elever, men inte sådana som är riktade till elever som har svårt att klara målen
  • Tonvikten ligger på forum som öppna studieverkstäder och läxhjälp
  • Starkt fokus på att elever ska klara matematik medan andra ämnen inte uppmärksammas
  • Studie- och yrkesvägledningens kompensatoriska potential används inte
  • Vissa skillnader beroende på huvudmannens storlek och programutbud
  • Huvudmannens förväntningar på de kompensatoriska insatserna utgår från vaga målsättningar eller som är allmänt hållna
 • Huvudmännens analys omfattar sällan skolenheternas kompensatoriska behov
  • Huvudmännen sammanställer olika resultat, men är sämre på att hitta relevanta orsaker till utfallet
  • Elevernas behov och förutsättningar vägs sällan in i analysen

Detta har vi granskat

Granskningen har riktats mot de kompensatoriska verktyg huvudmännen använder i sitt arbete för att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar och i vilken utsträckning huvudmännen ser till att insatserna leder till avsedd effekt. Granskningen omfattar 26 enskilda huvudmän och datainsamlingen skedde framför allt genom digitala intervjuer under perioden oktober till december 2020. Materialet i granskningen består av dokumentation samt intervjuer med rektorer och representanter för huvudmännen.

För att uppfylla granskningens syfte har följande frågeställningar använts:

 1. I vilken utsträckning har huvudmannen vidtagit relevanta och kraftfulla kompensatoriska insatser?
 2. I vilken utsträckning har huvudmannen en god analys av skolenhetens kompensatoriska behov?
Granskningsrapport

Kontaktperson

Andreas H.Wahlgren

Senast uppdaterad: 24 juni 2021