Till huvudinnehåll
Diarienummer SI 2020:2212
Publicerad 17 juni 2021

Läraravlastande tjänster – fokus på grundskolans årskurs 7–9

Tidigare studier visar att läraravlastande tjänster kan leda till att lärare avlastas och kan ägna mer tid åt undervisning. Samtidigt visar tidigare studier också att det finns kritiska aspekter som behöver beaktas vid användandet av läraravlastande tjänster för att undvika negativa följder. Skolinspektionen har därför granskat hur rektorer arbetar med behovsanalyser, organisering samt uppföljning och utvärdering av läraravlastande tjänster.

Skolinspektionen har granskat rektorns arbete med läraravlastande tjänster på 28 grundskolor i årskurserna 7–9. Vi har tittat på hur rektorer arbetar med att kartlägga och analysera lärarnas behov av avlastning och om rektorerna följer upp och utvärderar om tjänsterna avlastar lärarna så de kan fokusera mer på undervisning. Vi har också tittat på om syfte, roller och uppdrag för tjänsterna är tydliga för skolans personal och om det finns dokumenterade arbetsbeskrivningar för den läraravlastande personalen. Granskningen omfattar även om rektorn säkerställer att den läraravlastande personalen har relevant kompetens för det arbete som ska utföras och om de får stöd och ledning utan att det innebär merarbete för skolans lärare. 

Granskningens viktigaste iakttagelser

  • Rektorerna har ett aktivt arbete med läraravlastande tjänster och hanterar många av de kritiska aspekterna vid arbetet med dessa tjänster på ett fungerande sätt.
  • Det finns behov av att säkerställa tydligheten genom att dokumentera uppdrag och roller i skolan när mängden och mångfalden av olika personalkategorier växer.
  • Rektorerna säkerställer att den läraravlastande personalen har den grundläggande kompetens som behövs för uppdraget, men behov av ytterligare kompetensutveckling tillgodoses inte alltid.
  • Lärarna upplever att de blir avlastade och kan fokusera mer på undervisningsprocessen till följd av det arbete som den läraravlastande personalen utför.
  • Den läraravlastande personalen är en heterogen grupp där utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet varierar brett. Även vilka uppdrag och arbetsuppgifter den läraravlastande personalen har varierar mellan och inom skolor samt vilka titlar och benämningar som används.

Detta har vi granskat

Syftet med denna kvalitetsgranskning är att granska i vilken utsträckning läraravlastande tjänster integreras och används på ett sådant sätt att lärare avlastas i sitt arbete för att i högre utsträckning kunna fokusera på undervisningsprocessen. Följande frågeställningar har formulerats för att besvara granskningens syfte:

  1. I vilken utsträckning kartlägger och analyserar rektor lärares behov av avlastning i syfte att lärare kan ägna mer tid till undervisningsprocessen?
  2. I vilken utsträckning organiserar rektor arbetet på skolan så att läraravlastande tjänster bidrar till att avlasta lärare så att de kan ägna mer tid till undervisningsprocessen?
  3. I vilken utsträckning följer rektor upp, utvärderar och analyserar om läraravlastande tjänster bidrar till sitt syfte?
Granskningsrapport

Kontaktperson

Linn Gabrielsson

Senast uppdaterad: 17 juni 2021