Till huvudinnehåll
Diarienummer 2021:2323
Publicerad 19 maj 2022

Huvudmäns arbete för att främja rättvisande och likvärdiga betyg i grundskolan

Skolinspektionen har granskat hur huvudmän arbetar för att främja en rättvisande och likvärdig betygssättning. Rättvisande och likvärdig betygssättning är viktigt för att elever ska kunna söka till gymnasieskolan på lika villkor. Om elevens ämneskunskaper skiljer sig mycket från betygen, finns också risk att eleven får svårt att hänga med i undervisningen på gymnasiet.

Skolinspektionen har granskat två områden. Det ena området handlar om hur huvudmän följer upp och analyserar resultat för att identifiera tecken på att betygssättningen inte är rättvisande och likvärdig samt för dialog om betygssättningen med rektorn. Det andra området handlar om hur huvudmän initierar och stödjer åtgärder som ska främja en rättvisande och likvärdig betygssättning.

Granskningens viktigaste iakttagelser

  • Många huvudmän bör ta ett större ansvar för att betygssättningen sker rättvisande och likvärdigt. 
  • Över hälften av de granskade huvudmännen gör inte en tillräcklig analys av skolornas betygssättning. Det är vanligt att endast några få ämnen analyseras eller att huvudmännen endast tittar på resultat på en övergripande nivå. Det är också vanligt att huvudmännen inte går djupare i sin analys för att ta reda på vad som ligger bakom utstickande resultat. 
  • De granskade huvudmännen ansvarar alla för en skola som över en femårsperiod haft stora avvikelser mellan nationella provbetyg och slutbetyg i årskurs 9. Flera av de granskade huvudmännen beskriver att avvikelserna som finns mellan nationella provbetyg och slutbetyg till stor del är motiverade och att betygssättningen därför varit rättvisande och likvärdig. Men många beskriver också att deras analys visat på att betygssättningen inte alltid skett enligt regelverket. 
  • Över hälften av huvudmännen initierar inte behovsanpassade åtgärder. Delvis beror detta på att det saknas en analys som kan ligga till grund för denna typ av åtgärder, men även huvudmän som har identifierat vissa utmaningar i betygssättningen saknar åtgärder för att komma tillrätta med dessa.  

Detta har vi granskat

Skolinspektionen har granskat 30 huvudmän, både enskilda och kommunala. Samtliga har ansvar för en skola som över en femårsperiod haft stora avvikelser mellan nationella provbetyg och slutbetyg i årskurs 9. Det kan vara helt i sin ordning att nationella provbetyg och slutbetyg avviker från varandra och det strider inte heller mot någon regel. Men att avvikelserna är stora under flera år kan ge anledning att reagera på dem och analysera vad det beror på. Det kan visa sig att avvikelserna beror på att betygen inte sätts rättvisande och likvärdigt och att det därför finns skäl att sätta in åtgärder.

Syftet har varit att granska kvaliteten i huvudmannens styrning och ledning avseende förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning.

Följande frågeställningar besvaras i rapporten:

  • Med vilken kvalitet genomför huvudmannen uppföljning och analys i syfte att identifiera utmaningar när det gäller rättvisande och likvärdig betygssättning?
  • Med vilken kvalitet genomför huvudmannen åtgärder för att skapa förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning?

Att fokus ligger på huvudmannens arbete gör att vi inte granskat lärares arbete med betygssättning eller rektorers arbete med att ge lärare förutsättningar att sätta likvärdiga och rättvisande betyg.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 18 maj 2022