Till huvudinnehåll
Diarienummer 40-2020-516
Publicerad 5 december 2022

Skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna språk

Det finns problem med undervisningen i moderna språk i svensk grundskola. Till dem hör att moderna språk är det enda ämnet i grundskolan som går att välja bort. Det riskerar att påverka ämnets status negativt. Undervisningen är inte heller alltid inriktad på att utveckla elevernas kommunikativa förmåga.

Skolinspektionens granskning har dels inriktats mot kvaliteten i undervisningen när det gäller kommunikativ förmåga, dels mot skolans arbete för att skapa förutsättningar för elever att fullfölja studierna.

Granskningens viktigaste iakttagelser

 • Ämnets status behöver förbättras. Moderna språk har ibland sämre förutsättningar än andra ämnen när det gäller till exempel schemapositioner, lokaler och möjlighet för eleverna att få stöd.
 • Lärarna skapar ett tillåtande klassrumsklimat, där det är okej att säga fel och lärarna ger eleverna strategier när språket inte räcker till.
 • Målspråket används lite i undervisningen. Det förekommer att lärare inte säger något alls på målspråket.
 • Interkulturalitet genomsyrar inte undervisningen. Eleverna menar att de skulle vara mer motiverade att läsa moderna språk om undervisningen genomsyrades av hur människor lever och tänker i olika målspråksområden.
 • Lärarna i moderna språk arbetar ensamma och samverkar inte för tillsammans planera och utveckla undervisningen.
 • Lärare i moderna språk ges sällan möjlighet till kollegialt lärande eller kompetensutveckling som är inriktad specifikt på ämnesdidaktik för moderna språk eller på att utveckla kunskaperna i aktuellt språk.
 • Det är ovanligt att elever får möjlighet till stöd i moderna språk. Det förekommer att elever avbryter studierna till följd av brist på stöd.
 • De skolor där störst andel elever valt bort moderna språk ligger dels i områden med socioekonomiska utmaningar och dels i glesbygdsområden.
 • Det görs sällan analyser av varför elever väljer bort att läsa moderna språk. Därför finns dåligt underlag för att utveckla undervisningen.

Detta har vi granskat

Skolinspektionen har granskat undervisningen i de moderna språken franska, spanska och tyska i 34 grundskolor, både kommunala och fristående.

Syftet har varit att bedöma kvaliteten i några delar av undervisningen i moderna språk inom ramen för språkval i grundskolan.

Granskningens syfte besvaras genom följande frågeställningar:

 1. I vilken utsträckning ger undervisningen i moderna språk elever möjlighet att utveckla kommunikativ förmåga (produktion och interaktion) så att de kan använda målspråket i olika sammanhang?
 2. I vilken utsträckning skapar skolan förutsättningar för en undervisning av hög kvalitet som ger elever reella möjligheter att fullfölja sina studier i moderna språk?
Granskningsrapport

Kontaktperson

Senast uppdaterad: 5 december 2022