Till huvudinnehåll
Diarienummer 2020:5655
Publicerad 18 mars 2022

Strategiskt arbete med lärares kompetensutveckling

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i arbetet med lärares kompetensutveckling i syfte att höja kvaliteten i undervisningen som genomförs på gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar. Granskningen inkluderar både arbetet på skolorna och hur huvudmännen stödjer och främjar kompetensutvecklingsarbetet.

Många skolor och huvudmän behöver utveckla sitt arbete med lärares kompetensutveckling. Av de 28 skolor som har ingått i denna granskning behöver två tredjedelar utveckla sitt arbete för att kunna sägas ha ett strategiskt arbete med lärares kompetensutveckling. Oftast handlar det om att skolorna inte sätter tydliga mål för kompetensutvecklingen och inte heller utvärderar de insatser som genomförs. Av de huvudmän som ingått i granskningen behöver en tredjedel utveckla sitt arbete. Framför allt handlar det om att ge stöd till rektorn så att de kan arbeta strategiskt med lärarnas kompetensutveckling på skolan.

Granskningens viktigaste iakttagelser

  • Valet av kompetensutveckling baseras ofta på identifierade behov
  • Det är ofta otydligt vad i undervisningen som ska utvecklas och oklart om så skett
  • Vid de flesta skolorna främjar rektorn kunskapsspridning efter kompetensutveckling
  • Huvudmän och rektorer behöver mer aktivt stödja lärarnas kompetensutveckling
  • Rektorer vid kommunal vuxenutbildning saknar oftare stöd från huvudmannen

Detta har vi granskat

Granskningen har inriktats mot lärare på högskoleförberedande program i gymnasieskolan och mot lärare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Granskningen har omfattat 14 kommunala vuxenutbildningar som bedriver undervisning på gymnasial nivå i egen regi samt 14 gymnasieskolor som har minst ett högskoleförberedande program. Av gymnasieskolorna har tio stycken offentlig huvudman och fyra har enskild huvudman.

För att uppfylla granskningens syfte har följande frågeställningar besvarats:

  1. I vilken utsträckning har skolan ett strategiskt arbete kring lärares kompetensutveckling?
  2. I vilken utsträckning stödjer och främjar huvudmannen deltagande i kompetensutvecklingsinsatser som möter behoven på den enskilda skolan?

I granskningens urval ingår endast skolor som uppgett att de under de senaste två åren genomfört kompetensutvecklingsinsatser som syftat till att utveckla undervisningens kvalitet.

Granskningsrapport

Kontaktperson

Therese Jakobsson

Senast uppdaterad: 18 mars 2022