Till huvudinnehåll
Diarienummer SI 2022:578
Publicerad 24 augusti 2023

Huvudmäns och rektorers ansträngningar för att öka andelen behöriga lärare i grundskolan

Lärares utbildning och erfarenhet har stor betydelse för elevernas kunskapsresultat. Sedan flera år tillbaka råder det stor brist på behöriga lärare. För att tillgodose alla elevers rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet behöver andelen behöriga lärare öka, vilket bland annat kräver breda och uthålliga ansträngningar av rektorer och huvudmän.

Skolinspektionen har granskat hur 30 huvudmän och rektorer arbetar för att öka andelen behöriga lärare, med fokus på skolenheter som över tid har haft en låg andel behöriga lärare. Vi har granskat om huvudmännen och rektorerna gör breda och uthålliga ansträngningar för att rekrytera och behålla behöriga lärare, och om huvudmännen och rektorerna arbetar för att möjliggöra för lärare att delta i behörighetsgrundande utbildning.

Granskningens viktigaste iakttagelser

  • Majoriteten av huvudmännen behöver utveckla sin kartläggning av rekryteringsbehov och uppmuntra lärare att delta i behörighetsgrundande utbildning.
  • Legitimation likställs i flera fall med behörighet – med risk för elevers undervisningskvalitet.
  • Få huvudmän och rektorer kartlägger hur mycket tid som lärare ägnar åt andra uppgifter än undervisning.
Granskningsrapport

Kontaktperson

Tilda Lindell

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023