Till huvudinnehåll
Diarienummer 2018:9113
Publicerad 28 februari 2019

Gymnasieskolors hantering av nationella prov

Skolinspektionen har gjort en oanmäld granskning av gymnasieskolors hantering av nationella prov under hösten 2018. Granskningen har omfattat 66 gymnasieskolor i sammanlagt 24 kommuner. Både kommunala och fristående skolor ingick i granskningen som skedde genom oanmälda verksamhetsbesök.

Skolinspektionen har för andra gången granskat skolors hantering av nationella prov och vad skolorna gör för att motverka otillåten spridning. Granskningen visar att flertalet gymnasieskolor förvarar proven på ett säkert sätt. Att ett fåtal skolor är oaktsamma är dock tillräckligt för att risk ska finnas för otillåten spridning. Anmärkningsvärt är också att många gymnasieskolor beställer prov de inte ska genomföra, vilket ökar spridningsrisken.

Bakgrunden till Skolinspektionens oanmälda granskningar är de signaler myndigheten fått, från bland annat Skolverket, när det gäller otillåten spridning av nationella prov. Skolinspektionen genomförde en liknande granskning våren 2017 men då inom grundskolan.

Huvudsakliga resultat

  • De flesta skolor i granskningen förvarar de nationella proven på ett säkert sätt, oåtkomliga för obehöriga. Viss oaktsamhet förekommer dock på ett fåtal skolor, vilket kan vara tillräcklig för risk för spridning.
  • Rutiner för mottagande av prov finns, men avtal som säkerställer kvittens vid leverans kan öka säkerheten ytterligare.
  • 40 procent av skolorna i granskningen beställer prov för andra ändamål än provskrivning.

I årets granskning fann Skolinspektionen att vid 5 procent av de 66 granskade skolorna var de nationella proven öppnade vid granskningstillfället, två dagar innan provens genomförande. I granskningen som genomfördes 2017, inför grundskolans nationella prov i matematik delprov B och C var motsvarande andel 7 procent av 60 granskade skolor.

Det är ett förbättrat resultat att andelen skolor där vi funnit fel hantering har minskat. Det som dock tydligare framkommit i årets granskning är att beställningar för andra ändamål än att genomföra provet på utsatt datum, görs i stor utsträckning. Detta ökar den sammantagna risken för otillåten spridning. Skolinspektionen bedömer att skolors hantering behöver stärkas och säkras. Oaktsam hantering är inte tillåten.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020