Till huvudinnehåll
Diarienummer 2019:3317
Publicerad 5 september 2019

Skolors hantering av nationella prov – oanmäld granskning vårterminen - 2019

Skolinspektionen har under våren 2019 genomfört en oanmäld granskning av grund- och gymnasieskolors hantering av nationella prov. Hantering innebär i denna granskning skolors arbetssätt kopplat till att beställa, ta emot, förvara samt planera genomförande av de nationella proven. I granskningen ingår även skolors förvaring av prov efter provtillfället.

Granskningen har genomförts som oanmälda verksamhetsbesök och omfattar 67 skolor (36 grundskolor och 31 gymnasieskolor). Såväl kommunala (45 stycken) som fristående skolor (22 stycken) har ingått i granskningen.

Skolinspektionens slutsatser:

  • De granskade skolornas hantering av nationella prov är överlag god. I denna granskning har Skolinspektionen identifierat färre utvecklingsområden kring skolors hantering av nationella prov jämfört med tidigare granskningar, vilket är ett positivt resultat.
  • De flesta skolor som granskats förvarar proven inlåsta, säkerheten kan dock förstärkas genom att ytterligare försvåra för obehöriga att nå utrymmet där proven förvaras.
  • Tidigare års nationella prov förvaras i hög utsträckning inlåsta på skolan eller hos huvudmannen.
  • Många skolor arbetar aktivt för att motverka otillåten spridning av nationella prov.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020