Till huvudinnehåll
Publicerad 15 maj 2020

Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19 pandemin: En första delredovisning utifrån intervjuer med 45 rektorer

Under våren 2020 genomför Skolinspektionen inspektionssamtal med rektorer för att granska gymnasieskolors distansundervisning med anledning av restriktionerna under covid-19. I granskningen har vi ställt frågor om undervisning, betygsättning och garanterad undervisningstid. Nu har vi tagit fram en första delredovisning utifrån intervjuer med 45 rektorer.

När granskningen är avslutad kommer den att omfatta samtal med cirka 250 rektorer. Skolinspektionen kommer då att beskriva resultaten i en särskild rapport.

För tidigt att dra slutsatser av distansundervisningen

I granskningen förmedlar rektorerna främst hur de arbetar och hur de upplever att omställning har gått. Gymnasieskolan har på kort tid ställt om till helt andra arbetsformer till följd av en samhällskris. Vad arbetssätten kommer att betyda för elevers resultat och deras möjligheter till stöd och stimulans kommer att visas på sikt. Det gäller exempelvis hur det påverkar andelen elever som går ut med gymnasieexamen, betygssnitt och upplevelser av undervisningen. I detta läge är det därför för tidigt att svara på hur det överlag går med distansundervisningen.

Rektorernas beskrivning

De rektorer vi hittills intervjuat lyfter intressanta beskrivningar och exempel på hur läget ser ut och hur de arbetar. Under samtalen har vi fått inblick i hur det arbete som nu pågår kan se ut. Eftersom det finns ett stort intresse för vad som framkommit i de första inspektionssamtalen väljer Skolinspektionen att publicera en promemoria där olika bilder från rektorers beskrivningar lyfts fram.

Granskningsrapport
PM
Senast uppdaterad: 16 oktober 2020