Till huvudinnehåll
Diarienummer 2020:8780
Publicerad 15 december 2020

Kommunernas ansvarstagande för skolplikt och ledigheter med mera – en tematisk tillsyn

I Sverige har elever skolplikt. Att den fullföljs av alla elever förutsätter att kommuner som har ansvar noga undersöker att alla elever finns i utbildning.

Skolinspektionen har under våren 2020 genomfört en tematisk tillsyn av 16 kommuner med stöd av 26 kap. 3 § skollagen på samtliga områden. Myndigheten har fattat enskilda beslut för varje kommun. I denna promemoria redovisas resultatet av den tematiska tillsynen.

Detta har vi granskat

I tillsynen har 16 kommuner granskats. Urvalet har gjorts utifrån det underlag som Riksrevisionen inhämtat från landets kommuner inom ramen för sin tillsyn avseende skolplikten. Ur detta underlag har de kommuner som uppgett att de fattat flest beslut inom ramen för flera av de granskade områdena valts ut. Av underlaget från Riksrevisionen framgår att enbart ett fåtal kommuner fattat beslut inom de områden som granskas. Tillsynen har därför begränsats i omfattning till att omfatta 16 kommuner.

Då granskningen har avsett ett begränsat antal kommuner är det svårt att uttala sig om problemen kan ha en större utbredning. Området är centralt och vi avser därmed att gå vidare och följa upp frågan i fler kommuner. Detta kommer vi att göra vid ett senare tillfälle, då med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och smittläget i samhället.

Tillsynen genomfördes under våren 2020 genom att ett skriftligt underlag inhämtats från respektive kommun. Vid eventuella behov av kompletterande uppgifter har dessa inhämtats skriftligt och via telefonintervjuer.

Viktigaste iakttagelserna

Tillsynen visar på brister i kontrollen av vilka barn som är folkbokförda hos respektive kommun och att dessa i sin tur är inskrivna vid en skolenhet. Tillsynen visar vidare på att beslut fattas om att elever varaktigt vistas utomlands och att skolplikten därmed upphör, att skolplikten ska fullgöras på annat sätt samt att elever beviljas längre ledighet utan att något underlag finns för att fatta sådant beslut. Detta är allvarligt då det innebär att det inte finns något som visar på att förutsättningar för att fatta besluten faktiskt förelegat. Vidare föreligger det inom dessa områden omfattande brister vad gäller att motivera fattade beslut.

Tillsynen har fokuserat på dessa frågeställningar:

  • Har hemkommunerna vetskap om vilka barn i skolpliktig ålder som är folkbokförda i kommunen? Säkerställs att dessa är inskrivna vid en skola? (7 kap. 2 och 21 §§ skollagen)
  • Görs ställningstaganden om att barn varaktigt vistas utomlands och att skolplikten därmed upphört på tillräckligt underlag? (7 kap. 2 § skollagen)
  • Fattas beslut om att skolplikten ska fullgöras på annat sätt på tillräckligt underlag, utifrån de lagliga förutsättningarna härför och utifrån en individuell bedömning för den enskilda eleven? (24 kap. 23 § skollagen)
  • Fattar rektor beslut om längre ledigheter på tillräckligt underlag utifrån en individuell bedömning? (7 kap. 18 § skollagen)
PM
Senast uppdaterad: 15 december 2020