Till huvudinnehåll
Diarienummer 2020-4850
Publicerad 18 augusti 2020

Skolhuvudmäns utmaningar och möjligheter under Corona-pandemin

Under våren genomförde Skolinspektionen en kartläggning av 106 huvudmän med särskilt fokus på stöd till elever i grundskolan. Pandemin har påverkat möjligheterna att ge eleverna det stöd de behöver, men många huvudmän arbetar aktivt med att hantera och kompensera för de upplevda utmaningarna.

Huvudmän uppger att pandemin påverkat såväl grundskolans möjligheter att identifiera elevers behov av stöd som möjligheterna att erbjuda elever de extra anpassningar och särskilt stöd som de normalt sett ges, vilket är bekymmersamt.

Huvudorsaken uppges vara personalfrånvaro bland lärare, elevhälsopersonal och annan personal som arbetar med stödinsatser för elever. Flera huvudmän berättar också att det är en utmaning att identifiera stödbehov och erbjuda tillräckliga stödinsatser av god kvalitet för elever som de valt att erbjuda möjlighet att följa grundskolans undervisning på distans. Den gruppen elever har dock minskat över tid. En fortsatt oro finns för de elever som redan innan pandemin hade en hög frånvaro. Här har många huvudmän uppgett att de vidtagit särskilda åtgärder för att möta utmaningarna i stödarbetet. I synnerhet handlar det om att de i högre utsträckning erbjudit olika stödinsatser utanför skoltid, exempelvis under lov, i syfte att möta behov hos de elever som under en tid inte fått tillräckligt stöd i skolan, exempelvis för att de följt undervisningen på distans

Påverkan på skolverksamheten i övrigt

Många huvudmän beskriver att de inledningsvis såg en ökad frånvaro i alla skolformer, men att den har avtagit bland de flesta elevgrupper. Pandemin uppges också ha ökat frånvaro bland personalen i flera skolformer, vilket påverkat verksamheterna, i synnerhet i förskolan och i grundskolan. Flera huvudmän uppger vidare att de är oroade över hur den ökade arbetsbelastningen på personalen kommer att påverka verksamheterna längre fram.

För de elever som undervisas på distans förekommer enligt flera huvudmän särskilda svårigheter. Det handlar i synnerhet om utbildningen för nyanlända elever såväl i gymnasieskolan som inom svenska för invandrade (SFI) i vuxenutbildningen. Framförallt uppges språkkunskaper och tillgång till digitala verktyg vara hinder för en välfungerande distansundervisning.

De förändrade arbetssätten med anledning av pandemin har även gett positiva följder. Exempelvis har arbetet med digitala verktyg påskyndats och att samarbetet inom och mellan skolenheter och huvudmän ökat. Flera huvudmän uppger att detta visat på möjligheter som kan tas tillvara också fortsättningsvis.

PM
Kartläggning
Senast uppdaterad: 17 september 2020