Till huvudinnehåll
Diarienummer 400-2021:1105
Publicerad 25 maj 2021

Fjärr-och distansundervisning i grundskolan

Undervisningen på distans i grundskolan under covid-19 visar att eleverna inte missar undervisningsmoment men att det är svårare för eleverna att be om hjälp och få stöd. Både rektorer och elever vittnar också om att undervisningen på distans har haft en negativ påverkan på elevernas mående.

Den övergripande bilden är att skolorna som ingått i denna granskning har gjort stora ansträngningar och också lyckats väl när det gäller att genomföra de flesta moment i undervisningen. Även om moment genomförs enligt plan finns det mycket som tyder på att kvaliteten i undervisningen som ges på distans inte är lika hög som vid närundervisning.

Eleverna upplever det svårare att ställa frågor vilket innebär inte bara att de blir utan svar, utan också att de går miste om ett fördjupat lärande som kan uppstå när en fråga diskuteras i helklass, samt tillfällen att reflektera över sitt egna lärande. Flera praktiska moment och examinationer har också förlagts till perioder av närundervisning, vilket upplevs som stressande för eleverna. Detta då det blir intensiva perioder i skolan med många examinationer.

Skolinspektionens medskick vid fortsatt undervisning på distans

Utifrån granskningens resultat vill Skolinspektionen betona vikten av att:

Utvärdera om fler moment och examinationer kan genomföras på distans
Hitta ett sätt som fungerar för eleverna att ha växelvis när-fjärr-/distansundervisning utan att det blir för intensivt och examinationstungt de perioder de har närundervisning.

Ta tillvara på lärdomar från gymnasiet
Många av de utmaningar och problem som grundskolan brottas med är sådant som gymnasieskolan också har erfarenhet av. Till exempel frågor kring hur praktiska moment kan genomföras på distans och utmaningar kring att bibehålla elevers motivation inför skolarbetet. Här kan skolor och huvudmän bli bättre på att utbyta erfarenheter och dra lärdomar av varandra, för att utveckla en välfungerande undervisning på distans.

Utveckla ett systematiskt hälsofrämjande arbete
Både rektorer och elever vittnar om att den förändrade lärmiljön har haft en negativ inverkan på många elevers mående. Både rektorer och elever berättar att det saknas ett systematiskt sätt att få reda på elevernas mående under fjärr- och distansundervisningen exempelvis genom enkäter. Skolinspektionen betonar här vikten av att systematiskt ta reda på elevernas behov av stöd och inte enbart förlita sig på att eleverna ska signalera när de mår dåligt.

Förebygga kränkningar på nätet
En del elever vittnar om att det ibland förekommer hån och pikar vid undervisningen på distans. Detta kan vara muntliga kommentarer, kommentarer i chatten, skratt eller symboler. Några elever säger att detta gör att de inte vill svara på frågor och vara aktiva i distanslektionen och att det gör dem osäkra. De är också oroliga för att bli filmade av andra elever och att filmerna sprids i sociala medier. Även om detta bara förekommit i några få skolor är det viktigt att det uppmärksammas. Skolan har ett ansvar att arbeta förebyggande mot kränkningar som sker på nätet och som är kopplade till skolans verksamhet.

Utveckla arbetet med bedömning och betygssättning vid undervisning på distans
Rektorerna uppger ofta att betygssättningen löper på som tidigare. Samtidigt finns indikationer från både elever och rektorer att undervisningen på distans inte i lika hög grad ger eleverna möjlighet att visa sina kunskaper, i synnerhet på högre nivåer. Skolorna behöver därför ytterligare anpassa arbetet med bedömning och betygssättning till de nya förutsättningar som undervisning på distans innebär. På sikt finns annars risk för att betygen inte speglar elevernas långsiktiga kunskapsutveckling, vilket kan medföra en urholkning av betygen.

Vid tillbakagången till närundervisning utvärdera den gångna perioden med fjärr- och distansundervisningen
Det är viktigt att skolorna skapar sig en bild av hur perioden med distansundervisning påverkat elevernas kunskapsutveckling och mående och sätta in adekvata åtgärder för att avhjälpa eventuella missade moment i undervisningen eller stöd för elevernas mående.

Om granskningen

Det här är den andra granskningen av grundskolan som Skolinspektionen gjort under covid-19-pandemin. Denna gång har fokus varit på fjärr- och distansundervisningen. Granskningen har genomförts genom intervjuer med 56 rektorer och cirka 170 elever via videosamtal eller telefon. Granskningen genomfördes under februari-mars 2021.

Detta PM är en delredovisning av Skolinspektionens regeringsuppdrag kopplat till covid-19

PM

Kontaktperson

Elin Nyström

Senast uppdaterad: 25 maj 2021