Till huvudinnehåll
Diarienummer 2020:9019
Publicerad 6 maj 2021

Fjärr-och distansundervisning vid kommunal vuxenutbildning

Vi har granskat hur arbetet inom den kommunala vuxenutbildningen har sett ut under Coronapandemin. Resultaten visar att mycket har fungerat väl på de granskade skolorna. Både rektorer och elever beskriver att det gjorts stora ansträngningar för att ge eleverna en flexibel utbildning trots att undervisningen i stor utsträckning bedrivits på distans.

Samtidigt berättar rektorer och elever att det finns stora utmaningar när det gäller distansundervisningen. Särskilt elever som läser sfi får det svårt när tillfällena att träna svenska med lärarna och andra elever minskar. Resultaten visar även att många elevers mående har påverkats negativt som en följd av att de sociala kontakterna har minskat.

Den övergripande bilden är att alla ingående moment genomförs och att lärarna arbetar hårt för att stödja eleverna i undervisningen, även om undantag finns. Verksamheterna arbetar också både för att ta reda på hur situationen påverkar elevernas mående och för att stödja de elever som signalerar problem. I detta arbete har lärarna en central roll.

Resultat i korthet

  • Mindre möjlighet till närundervisning innebär ett stort avbräck för flexibiliteten i utbildningen
  • Möjlighet till lärarstöd finns men eleverna upplever att de lär sig mer vid närundervisning
  • Moment genomförs men eleverna får för lite/önskar mer mängdträning och övar hellre i autentiska situationer
  • Många elever upplever att det är svårare att visa sina kunskaper på distans
  • Elevernas mående har påverkats av situationen, i vissa fall mycket negativt

Våra kommentarer till resultaten

Även om våra iakttagelser visar att mycket har fungerat väl på de granskade skolorna framgår också att verksamheterna har svårt att helt ersätta närundervisning med undervisning på distans. Det handlar om didaktik och lärarens förhållningssätt men framförallt om interaktionen som sker elever emellan såväl under lektionerna som i pauserna mellan dem. För elever med svaga språkkunskaper är detta särskilt betydelsefullt. Språkinlärningen är konstant och att vistas i miljöer där språket talas är därför centralt. Vid fysiska möten ökar dessutom elevernas möjlighet att förstå, och göra sig förstådda, genom att de kan använda sig av och tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk.

  • Uppmärksamma särskilda risker på sfi och ge eleverna tillräcklig mängdträning i svenska. Verksamheterna behöver i än högre utsträckning utveckla former för undervisningen där eleverna, även vid undervisning på distans, får möjlighet till kommunikation med varandra och med lärare.
  • Elever inom hela vuxenutbildningen ges utrymme att träna på praktiska moment. För lite träning innebär sämre möjlighet att utveckla förmågor och färdigheter vilket i förlängningen kan riskera elevernas möjlighet till fortsatta studier eller etablering på arbetsmarknaden.
  • Studie- och yrkesledare är tillgänglig för eleverna. Många elever är oroliga för hur undervisningen påverkar deras möjligheter att få ett arbete. Elever kan också behöva göra lotsas om till yrken eller inriktningar med större chans till anställning.
  • Verksamheterna verkar för social interaktion mellan lärare och elever och elever emellan. Att skapa förutsättningar för en social interaktion elever emellan för att stärka deras motivation och hälsa, både vid undervisning och vid andra tillfällen under dagen, är av vikt.
  • Verksamheterna fortsätter utveckla lösningar för elever utan digital utrustning i hemmet och för elever som har låg datorvana. Det kan handla både om att stödja elever med låg datorvana men även om en än större lyhördhet inför vilka elever som behöver få undervisning i verksamhetens lokaler.

Skolsituationen under covid-19

Detta PM är en delredovisning av Skolinspektionens regeringsuppdrag kopplat till covid-19

PM

Kontaktperson

Lars Gustafsson

Senast uppdaterad: 6 maj 2021