Till huvudinnehåll
Diarienummer 400-2021-2027
Publicerad 30 juni 2021

Kvalitet i undervisning på distans

Skolinspektionen har genomfört en fördjupande fallstudie som omfattar lektionsobservationer av undervisning som sker på distans. På många av de granskade skolorna arbetar lärarna aktivt för att skapa en så bra undervisning som möjligt under rådande situation. Många lärare har utvecklat sina kompetenser inom bland annat digitala verktyg. Däremot är vissa delar av undervisningen på distans av sämre kvalitet.

Dels handlar det om att undervisningen på distans i de granskade skolorna sällan är varierad. Eleverna får främst möta helklassundervisning och ägna sig åt individuella skrivuppgifter på distans. Dels innehåller undervisningen få möjligheter för eleverna att få diskutera, mötas och samarbeta. Detta innebär en risk att undervisningen på distans blir enahanda och inte stimulerar elevernas lärande.

Resultat i korthet av skolorna i fallstudien

  • Vanligast med tät växling mellan närundervisning och undervisning på distans i de granskade skolorna.
  • Undervisningen på distans är ofta tydlig men sällan varierad.
  • Brist på social interaktion på de granskade skolorna går ut över elevernas motivation och engagemang.
  • Eleverna tappar ofta koncentrationen under lektioner på distans
  • Individuellt stöd finns ofta tillgängligt men eleverna upplever det ändå svårt att söka hjälp.

Skolinspektionens kommentarer till fallstudiens resultat

Utveckla undervisningen på distans och invänta inte perioder av närundervisning

Undervisningen på distans behöver utvecklas och omfatta fler aspekter av undervisningen för att motverka att eleverna inte får de kunskaper och färdigheter de annars skulle ha fått.

Utveckla former för att eleverna ska få möjlighet att mötas, samarbeta och lära av varandra i undervisningen på distans

Social interaktion och gemenskap är en avgörande faktor för att motivation och lärande ska stärkas vid undervisning på distans. Således är det är viktigt att fjärr- och distansundervisningen inkluderar goda pedagogiska strategier som tar hänsyn till elevernas behov av interaktion, återkoppling och social gemenskap med hjälp av de lösningar som de digitala verktygen ger.

Ordna god tillgång till digitala verktyg och arbeta för att öka den tekniska kompetensen hos lärarna

I de skolor som ingått i denna granskning har Skolinspektionen sett en variation av vilka digitala verktyg som används i undervisningen. I enstaka fall finns även en variation inom skolan. Därtill varierar kompetensnivån mellan lärarna i att kunna använda verktygen och nyttja deras fulla potential. För eleverna kan detta innebära en risk för en olikvärdig tillgång till god undervisning. Därför är det viktigt att säkra tillgången till digitala verktyg och att lärare får stöd och vägledning i att använda dessa. Detta är ett arbete som behöver ledas av huvudman och rektor för att undvika att ett för stort ansvar läggs på enskilda lärare.

Om granskningen

Fallstudien har genomförts på tio skolor: fem grundskolor med högstadium och fem gymnasieskolor. Totalt har 55 lektioner observerats. Cirka 60 lärare, 60 elever och 10 rektorer har intervjuats.

Detta PM är en delredovisning av Skolinspektionens regeringsuppdrag kopplat till covid-19

PM

Kontaktperson

Åsa Nyström

Senast uppdaterad: 30 juni 2021