Till huvudinnehåll
Publicerad 9 februari 2021

Användningen av de obligatoriska bedömningsstöden i grundsärskolan

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta gäller oavsett skolform och eleverna ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Användningen av de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 i grundsärskolan ska förbättra förutsättningarna att tidigt identifiera de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven liksom de elever som behöver extra utmaningar för att nå så långt som möjligt. Utöver kursplanernas kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9 är de obligatoriska bedömningsstöden det enda styrmedlet som finns när det gäller bedömning inom grundsärskolan. Dessa bedömningsstöd är därför särskilt viktiga utifrån grundsärskolans premisser.

Generellt sett är det få skolenheter hos en och samma huvudman, de flesta enheter är små och det är få lärare som undervisar i samma ämnen. Möjligheterna till exempelvis sambedömningar är därför begränsade i grundsärskolan i jämförelse med grundskolan och bedömningsstöden får även på så vis stor betydelse. Dessutom är andelen behöriga lärare betydligt lägre inom grundsärskolan än grundskolan.

Detta har vi tittat på

Skolinspektionen har under våren 2020 genomfört en tematisk tillsyn för att utreda om de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 i grundsärskolan används på sådant sätt som anges i styrdokumenten. I tillsynen utreddes om lärarna använde de obligatoriska bedömningsstöden för elever i årskurs 1 och om rektorn beslutade att lärare av särskilda skäl inte skulle använda delar eller hela stödet för en enskild elev. Vidare utreddes om huvudmannen kontrollerar att bedömningsstöden används.

Under rådande omständigheter kring covid-19 har kravet på att använda bedömningsstöden tillfälligt tagits bort. Denna tillsyn avser därför om bedömningsstöden användes under höstterminen 2019, det vill säga innan pandemin.

Viktigaste iakttagelserna

  • De flesta granskade skolenheter använder bedömningsstöden. Det är dock 4 av 35 bedömda skolenheter som inte använde de obligatoriska bedömningsstöden höstterminen 2019 utifrån föreskrifterna. I 3 av de 31 skolenheter där stöden användes har rektorn beslutat att hela eller delar av ett bedömningsstöd inte ska användas för en enskild elev.

  • Av 33 huvudmän var det 8 som inte kontrollerade om de obligatoriska bedömningsstöden användes höstterminen 2019. Det betyder att ungefär en fjärdedel av huvudmännen inte kontrollerade att bedömningsstöden användes. Att uppföljningen uteblev berodde i huvudsak på att huvudmännen inte kände till att det finns obligatoriska bedömningsstöd i grundsärskolan.

  • Vid tillsynen har framkommit att de huvudmän som genomför kontroll vanligtvis genomför den i slutet av läsåret. Med ett sådant förfarande finns en risk att kontrollen endast leder till ett konstaterande av rådande läge, utan att det finns en reell möjlighet att under läsåret uppnå att bedömningsstöden används och att syftet med dessa uppnås. Tillsynen visar att hos de huvudmän som inte genomför uppföljningar, eller som genomför dem med långa tidsintervall, finns det uppenbara risker. Nämligen att det saknas förutsättningar att säkerställa att de elever som går i grundsärskola har samma möjlighet att utveckla sina kunskaper så långt det är möjligt, så som övriga elever i den svenska skolan.

  • Stort intresse för bedömningsstöden och förbättringar har skett i samband med tillsynen. En samlad erfarenhet från tillsynen är att intresset att få veta mer om stöden, särskilt från lärare och rektorer, är stort. I samband med tillsynen då lärare, rektorer och huvudmän fått information om bedömningsstöden var det många som förändrade sitt sätt att arbeta med dessa stöd. Lärare använde bedömningsstöden vårterminen 2020, rektorer införde nya rutiner kring hanteringen av bedömningsstöden och huvudmän införde förändringar i sin uppföljning av skolformen grundsärskola, till exempel genom att kontrollera att bedömningsstöden används.

Om tillsynen

I tillsynen har 35 grundsärskolenheter där det finns elever i årskurs 1 som läser ämnen ingått samt grundsärskolenheternas huvudmän, sammanlagt 33 huvudmän.

Tillsynen genomfördes under april och maj 2020 genom telefonintervjuer. Intervjuer genomfördes dels med undervisande lärare i den aktuella årskursen och aktuella ämnen, dels med rektorn för skolenheten, dels med en representant för huvudmannen, vanligtvis skolchefen eller liknande befattning.

PM

Kontaktperson

Malin Lundquist

Senast uppdaterad: 9 februari 2021