Till huvudinnehåll
Diarienummer 400-2021-2031
Publicerad 23 september 2021

Sommarlovsskolor under covid-19-pandemin

Skolinspektionen har under sommarlovet 2021 genomfört en distansinspektion av sommarlovskolor vid 62 grund- och gymnasieskolor. Vi har granskat hur skolan har arbetat med att informera och motivera eleverna, förutsättningar för god kvalitet och om lovskolan kunnat tillgodose elevernas behov av stöd och stimulans.

Den övergripande bilden är att de elever som deltar på lovskolan upplever att de lär sig mycket. Eleverna uttrycker uppskattning för lärarna och undervisningen och de anser att de till stor del får läsa de ämnen de behöver under lovskolan. Både elever och rektorer anser att undervisningen har varit anpassad till elevernas individuella behov och fokuserat på de ämnen som eleverna har behövt läsa in för att nå godkända betyg på kurser i gymnasiet.

Samtidigt uppger nästan alla rektorer att det är många elever som skulle ha behövt gå men som tackat nej till erbjudandet eller inte deltar. En avgörande faktor för att uppfylla syftet med obligatoriska lovskolan om att ge fler grundskoleelever möjlighet att nå godkända betyg är därför att fler elever motiveras att delta. 

Trots covid-19-pandemin uppger många av rektorerna att de har lika många grundskoleelever på sommarlovskolan i år som tidigare. Bland gymnasierektorerna är det vanligare att årets sommarlovskola har fler elever då gymnasieelever haft mest undervisning på distans under terminen.

Resultatet i korthet

  • Många rektorer i grundskolan uppger oförändrat antal elever på 2021års sommarlovskola, men gymnasierektorerna ser oftare en ökning
  • Olika ambition i ansträngningarna för att informera eleverna och motivera dem att delta
  • Lovskola har anordnats som närundervisning, oftast på elevernas ordinarie skola, och flertalet erbjuder de ämnen som behövs
  • Flertalet rektorer uppger att de grundläggande förutsättningarna för lovskolan är tillräckliga
  • Sommarlovskolan uppskattas av de deltagande eleverna
  • Rektorerna uppger att de har tillräcklig information om eleverna samt att undervisningen är stödjande och individanpassad

Skolinspektionens kommentarer till rapporten

Utifrån resultaten i granskningen vill vi betona vikten av att göra följande:

Huvudman och skola kan göra ytterligare ansträngningar för att ge elever som bedöms behöva lovskola så goda förutsättningar som möjligt att delta. Till exempel kan kommunen samordna sina insatser för ungdomar under sommaren så att inte feriejobb krockar med sommarlovskola. Tidpunkten för antagning till gymnasieskolan kan också behöva samordnas med sommarlovskolan. Många rektorer i granskningen beskriver att lovskola anordnad under höst-, sport- eller påsklov har en fördel jämfört med sommarlovskolan eftersom den inte konkurrerar med sommarjobb och mindre med resplaner samt att de kan påverka elevernas betyg under pågående termin.

Många rektorer tar upp att en framgångsfaktor i lovskolan är att det finns möjlighet att anpassa skoldagen efter elevernas behov. Förutom de mindre elevgrupperna lyfter många också fram att lovskolans elever gynnas av att läsa mer ”i block”. En analys av om skoldagens utformning under lovskolan kan ha gynnat lovskoleelevernas kunskapsutveckling kan användas också för att se om skoldagen under terminen bör utformas på något annat sätt. Även elevernas positiva syn på arbetsron under lovskolan bör uppmärksammas och analyseras. Utöver de mindre elevgrupperna kan det finnas saker i de arbetssätt som används eller relationerna mellan lärare och elever som ger goda förutsättningar för arbetsro.

Lärarna vid lovskolan får också överblick över om det finns områden eller moment som de elever som deltar i lovskolan ofta behöver hjälp med. Dessa erfarenheter kan sammanställas och analyseras som en indikation på vilka delar av den ordinarie undervisningen som särskilt kan behöva utvecklas.

Om granskningen

Inom ramen för distansinspektionen har rektorer och elever vid sammanlagt 46 grundskolor och 16 gymnasieskolor intervjuats. 3 intervjuer har gjorts i grupp med elever och enskilt med rektorer. Samtliga intervjuer har genomförts digitalt. Eleverna har också fått svara på en webbenkät och rektorerna på skattningsfrågor i samband med intervjuerna.

Tidigare rapport om lovskola

Här kan du läsa vår tidigare rapport om lovskolan som publicerades 2020.

Kartläggning av ett antal huvudmäns arbete med lovskola

PM

Kontaktperson

Cecilia Asplid

Senast uppdaterad: 23 september 2021