Till huvudinnehåll
Diarienummer 2020:8442
Publicerad 2 februari 2022

Fristående skolors mottagande och urval av elever till förskoleklass och grundskola

Skolinspektionen har genomfört en tematisk tillsyn av fristående skolors mottagande och urval av elever i förskoleklass och grundskola. Syftet med tillsynen har varit att bedöma om detta sker på ett sätt som är förenligt med skolförfattningarnas krav på öppenhet.

Av skollagen framgår att varje fristående förskoleklass och grundskola ska vara öppen för elever som har rätt till utbildning i dessa skolformer. Viktiga förutsättningar för att uppfylla detta krav på öppenhet är att alla vårdnadshavare och elever ges likvärdiga möjligheter att välja skola och att alla elever har likvärdiga möjligheter att tas emot på den skola de har valt. Enskilda huvudmän har samtidigt möjlighet att begränsa mottagandet till en fristående skola till vissa elevgrupper och göra ett urval om det finns fler sökanden än platser. Detta kräver att det är tydligt, transparent och förutsägbart vad som gäller för att kunna få en plats vid en fristående skola, och att urval sker utifrån sakliga och objektiva urvalsgrunder.

Granskningens viktigaste iakttagelser

Brister har konstaterats hos majoriteten av skolorna i tillsynen

Vid 24 av 30 skolor har Skolinspektionen påtalat brister i arbetet med mottagande och urval av elever. Huvuddelen av de brister som har konstaterats avser skolornas arbete med urval, då sådana brister påtalats vid 23 av 30 skolor i tillsynen. Bristerna handlar i flera fall om att skolorna i praktiken använder fler urvalsgrunder än de har informerat de sökande om, och att det därmed inte är tydligt vilka urvalsgrunder som tillämpas och i vilken ordning. Vid åtta skolor har Skolinspektionen konstaterat brister kopplade till skolornas arbete med mottagande, och hos sju av dessa finns även brister i arbetet med urval.

Bland de skolor som använder färdighetsprov har brister konstaterats hos samtliga

Sju skolor som har tillstånd att använda färdighetsprov som villkor för mottagande och grund för urval har ingått i tillsynen. Av dessa sju skolor har brister i arbetet med mottagande konstaterats hos sex av dem. Bristerna handlar exempelvis om att skolorna använder bedömningskriterier i färdighetsproven som saknar tydliga definitioner eller kopplingar till relevanta färdigheter i det ämne som färdighetsprovet avser. När färdighetsprov används som grund för urval får ingen annan urvalsgrund användas.

Flera skolor begär in information som inte får användas som grund för mottagande eller urval

Vid fler än hälften av skolorna används ansökningsformulär som efterfrågar mer information än vad som behövs för att besluta om mottagande och urval. Vanligt förekommande är att skolorna efterfrågar om eleven har ett annat modersmål än svenska samt kontaktuppgifter till nuvarande skola och lärare. Det förekommer också frågor om varför den sökande är intresserad av en plats på skolan samt frågor om tidigare specialpedagogiska insatser och behov av stöd. I tillsynen har det inte framkommit att den här typen av extra information har påverkat mottagandet eller urvalet vid någon av de aktuella skolorna. Samtidigt är det inte alltid som representanter för skolorna kan beskriva vad syftet är med att begära in denna extra information vid ansökan. Skolinspektionen ser också att det finns risker förknippade med att redan vid ansökan begära in uppgifter om eleverna som i praktiken inte behövs för att behandla ansökan. Exempelvis innebär begäran om sådan, för ändamålet, onödig information att skolan har tillgång till uppgifter som på ett otillåtet sätt skulle kunna användas som underlag för beslut om vilka elever som ska erbjudas plats.

Arbetet med mottagande och urval framstår inte som ett prioriterat område

Det sammantagna resultatet är att brister i arbetet med mottagande och urval av elever i förskoleklass och grundskola har konstaterats hos en majoritet av skolorna i tillsynen. Utifrån resultatet av denna tillsyn framstår det som tydligt att arbetet med mottagande och urval inte har varit ett prioriterat område för rektorer och huvudmän vid flera av de utvalda skolorna. Det har till exempel förekommit att det inte varit klargjort inom skolan vad som gäller för mottagande och urval till skolenheten, eller att huvudmannen och skolan har haft olika uppfattningar om detta, vilket medfört en otydlighet i informationen till potentiella sökande.

Brister i arbetet finns även hos skolor utan kö

Flera av bristerna som konstaterats i tillsynen kopplas till bristande tydlighet och transparens i vilka urvalsgrunder som gäller och i vilken ordning de tillämpas. 15 av de 30 skolor som ingått i tillsynen har elever i kö och behöver göra ett urval bland de sökande. Bland de 15 skolorna finns fyra skolor med särskilt långa köer sett till antal elever i kö, exempelvis hade två av skolorna omkring 10 000 elever i kö vid tillsynens genomförande. I denna tillsyn har Skolinspektionen inte funnit att de brister som konstaterats i arbetet med urval har någon koppling till huruvida skolorna har elever i kö eller inte.

Detta har vi granskat

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av fristående skolenheters mottagande och urval av elever i förskoleklass och grundskola. Syftet har varit att bedöma om detta genomförs på ett sätt som är förenligt med skolförfattningarnas krav på öppenhet. Tillsynen har utgått från nedanstående frågeställningar:

  1. Är förskoleklassen och grundskolan öppen för alla elever?
  2. Sker urval till förskoleklassen och grundskolan på ett korrekt sätt?

Tillsynen har omfattat 30 fristående skolor varav hälften tar emot elever från och med förskoleklassen. Sju av de 30 skolorna har tillstånd att använda färdighetsprov som grund för mottagande och urval från och med årskurs 4.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 1 februari 2022