Till huvudinnehåll
Diarienummer SI 2021:4940
Publicerad 19 oktober 2022

Tematisk tillsyn av waldorfskolor

Skolinspektionen har genomfört en tematisk tillsyn av 35 av landets 38 waldorfskolor i grundskolan. Syftet med tillsynen har varit att bedöma om waldorfskolornas undervisning ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper och värden i en trygg miljö.

Skolinspektionen har granskat skolornas arbete inom sex områden: undervisning utifrån läroplanen, garanterad undervisningstid, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, tidiga stödinsatser, samt trygghet och kränkande behandling. I 27 av de granskade skolorna konstaterades brister i minst ett av de inspekterade områdena.

Tillsynens viktigaste iakttagelser

Undervisningen planeras och genomförs inte så att förutsättningar ges att utveckla kunskaper och värden i enlighet med skollagen och de nationella läro- och kursplanerna.

  • I 15 av 35 waldorfskolor konstateras brist gällande arbetet med att säkerställa att eleverna får sin garanterade undervisningstid i enlighet med skollagen.
  • I 21 av 35 waldorfskolor konstateras brist gällande undervisning i enlighet med de nationella kursplanerna.
  • I 14 av 35 waldorfskolor konstateras brist i arbetet med att ge elever tidiga stödinsatser i enlighet med skollagen.

Flera brister konstateras i waldorfskolornas arbete med att skapa en trygg skolmiljö för eleverna.

  • I 11 av 35 waldorfskolor konstateras brist vad gäller arbetet mot kränkande behandling enligt skollagen.
  • I 3 av 35 waldorfskolor konstateras brist i arbetet med att tillförsäkra alla elever en skolmiljö som präglas av trygghet i enlighet med skollagen.

Detta har vi granskat

Totalt 34 huvudmän och sammanlagt 35 skolor har ingått i tillsynen. Tillsynen omfattade därmed nästan samtliga de 38 grundskolor med waldorfinriktning inom grundskolan. Samtliga av de granskade skolorna har årskurserna 1–9, utom en skola som enbart har årskurs 5–9.

Tillsynen genomfördes genom verksamhetsbesök under tre dagar, varvid Skolinspektionen genomförde intervjuer med lärare, personal i elevhälsan och rektorn. Myndigheten gjorde också intervjuer med elever samt lektions- och rastobservationer. Antalet lektionsobservationer varierade mellan skolor, i genomsnitt gjordes tio observationer per skola. Verksamhetsbesöken genomfördes under perioden november 2021–april 2022.

Inför besöken hade Skolinspektionen tagit del av underlag och statistik om skolorna. Som en del av tillsynen granskade myndigheten även dokumentation, bland annat gällande timplaner, systematiskt kvalitetsarbete, dokumentation kring tidiga stödinsatser samt planen mot kränkande behandling. Skolinspektionens bedömningar redovisades i verksamhetsbeslut till respektive skolhuvudman. I denna rapport redovisar vi de resultat som lett till brist i tillsynen.

Granskningsrapport

Kontaktperson

Anna Bergqvist

Senast uppdaterad: 19 oktober 2022