Till huvudinnehåll
Diarienummer 2022:8233
Publicerad 30 januari 2023

Uppföljning av skolors arbete med att hantera pandemins konsekvenser

Skolinspektionen har följt upp hur grund- och gymnasieskolor arbetar med att hantera negativa konsekvenser som följde med covid-19-pandemin. Uppföljningen utgår från en tidigare granskning av fjärr- och distansundervisningens konsekvenser som myndigheten genomförde under 2021.

Covid-19-pandemin innebar stora utmaningar för hela skolväsendet. Den påfrestande situationen ställde höga krav på både skolpersonal och elever som gjorde stora ansträngningar för att få undervisningen och skolarbetet att fungera.

År 2021 fick Skolinspektionen i uppdrag av regeringen att granska de konsekvenser som fjärr- och distansundervisningen med anledning av covid-19-pandemin medfört för elevers förutsättningar att nå målen samt för elevers hälsa. Skolinspektionen har nu följt upp den tidigare granskningen. Syftet med uppföljningen var att ta reda på om och hur skolor, utifrån vad som framkom i den tidigare granskningen, arbetar för att kompensera för negativa konsekvenser av covid-19-pandemin för elevers lärande, skolans värdegrundsarbete och elevers hälsa. Med negativa konsekvenser av pandemin menas konsekvenser som kan kopplas till såväl fjärr- och distansundervisningen som till pandemin i sig.

Uppföljningens iakttagelser

Den bild som framträder utifrån uppföljningen är att de konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen som tidigare beskrivits av Skolinspektionen nu har en begränsad inverkan på elevers lärande, hälsa och skolornas värdegrundsarbete.

I uppföljningen framkommer även att det vid både grund- och gymnasieskolorna verkar finnas en upplevelse av att inställningen till frånvaro har förändrats hos både elever och vårdnadshavare, och att det finns fortsatta förväntningar på att elever ska kunna ta del av undervisning på distans.

I de tidigare granskningarna framkom att skolorna arbetade med flera insatser för att motverka de negativa konsekvenserna av fjärr- och distansundervisningen. Av den här uppföljningen framgår att skolorna fortfarande arbetar med en del av dessa insatser, men få anger att det görs för att specifikt kompensera för konsekvenser av pandemin eller fjärr- och distansundervisningen.

Om uppföljningen

Uppföljningen har omfattat 25 skolor, varav nio grundskolor och 16 gymnasieskolor, med både offentliga och enskilda huvudmän. Samtliga 25 skolor ingick i en tidigare granskning av fjärr- och distansundervisningens konsekvenser för elever i grund- och gymnasieskolan som Skolinspektionen genomförde år 2021. Att delta i uppföljningen var frivilligt för skolorna och de iakttagelser som beskrivs i rapporten gäller enbart de skolor som medverkat i uppföljningen.

Skolinspektionen har inte gjort några bedömningar av skolornas arbete med att följa upp och kompensera för covid-19-pandemins negativa konsekvenser. De iakttagelser som beskrivs i rapporten utgår från skolornas egna beskrivningar av nuläget.

Relaterade rapporter

Här kan du ta del av tidigare granskningar av pandemins konsekvenser

Skolinspektionens granskning, som ligger till grund för nya uppföljningen (2021)
Konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen under covid-19-pandemin

Skolverkets slutrapport (2022)
Covid-19-pandemins konsekvenser för skolväsendet – slutredovisning

Publikation
Senast uppdaterad: 30 januari 2023