Till huvudinnehåll
Diarienummer U2014/7535/GV
Publicerad 16 november 2017

Ombedömning av nationella prov 2016

För åttonde året har Skolinspektionen ombedömt ett stort antal nationella prov. För över hälften av alla delprov har den ombedömande läraren satt ett annat betyg än den ordinarie läraren. Årets resultat bekräftar tidigare ombedömningsomgångar.

Skolinspektionen har sedan 2009 årligen fått i uppdrag av regeringen att genomföra central rättning av nationella prov. Syftet med den centrala rättningen är att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning av proven över landet. Slutsatserna samlas i en rapport. Årets resultat bekräftar tidigare ombedömningsomgångar.

Bedömningarna skiljer sig åt för mer än varannan elevlösning

I 41 procent av bedömningarna har skolans lärare satt ett delprovsbetyg som är minst ett betygssteg högre än Skolinspektionens ombedömare, och 21 procent av delproven har fått ett delprovsbetyg av skolan som är minstett betygssteg lägre. Resultaten är i linje med tidigare omgångar.

Fortfarande vanligast att elevens ordinarie lärare bedömer provet men sambedömning ökar

Bedömningen av nationella prov kan se olika ut på olika skolor. I likhet med tidigare år är det vanligast att elevens ordinarie lärare bedömer proven. Sambedömning av prov kan ske genom informella samtal mellan lärare men också som en organiserad process. Andelen delprov som sambedömts har ökat något denna omgång. De flesta skolor avidentifierar inte provsvaren utan lärarna vet vilken elev som står bakom vilket svar.

Sambedömning, extern bedömning och avidentifiering bidrar till mer likvärdig bedömning

Resultaten visar, som tidigare år, att sambedömning och extern bedömning (att någon annan än elevens ordinarie lärare bedömer provet) bidrar till att bedömningen av proven blir mer likvärdiga. Även avidentifierade prov tycks ha en återhållande effekt på avvikelsegraden.

Mer om uppdraget

Skolinspektionen har samlat in kopior av genomförda nationella prov från ett urval av skolor. Proven har avidentifierats och därefter bedömts på nytt av erfarna lärare som rekryterats av Skolinspektionen. De ursprungliga bedömningarna har sedan jämförts med ombedömningarna av elevsvaren. Resultatet används sedan av Skolinspektionens inspektörer som ett av flera underlag inför tillsyn av skolor.

Ombedömning av nationella prov
Senast uppdaterad: 18 maj 2021