Till huvudinnehåll
Diarienummer 2018:2536
Publicerad 15 mars 2018

Årsrapport 2017 - Strategier för kvalitet och helhet i utbildningen

Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i svensk skola. I Skolinspektionens årsrapport 2017 syns tydliga exempel på konsekvenser av lärarbristen.

Skolinspektionens årsrapport för 2017 innehåller en sammanställning av våra erfarenheter från tillsyn och kvalitetsgranskning från året som gått. Den tar även upp våra erfarenheter från hela den nuvarande tillsynscykeln (2015–2017) som snart avslutas. Rapporten visar bland annat på allt tydligare konsekvenser av den ökande lärarbristen vilket kan leda till minskad likvärdighet för eleverna.

Skolinspektionen ser exempel på stora variationer inom och mellan skolor vilket innebär bristande likvärdighet i utbildningen. Det är fortsatt stora kvalitetsskillnader inom och mellan skolorna när det gäller elevernas undervisning och studiemiljö, och det finns även en stor variation mellan skolor kring rektors styrning och ledarskap. En viktig förklaring är variationer i huvudmännens ansvarstagande och förmågor.

För att klara uppdraget att ge eleverna den utbildning de har rätt till och möta de utmaningar som följer i lärarbristens spår behöver huvudmän och rektorer ta fram strategier för att säkerställa kvalitet och helhet i utbildningen.

Centrala iakttagelser

Grundskolan

  • Lärares, rektorers och elevhälsans förmåga och förutsättningar att samverka har stor betydelse för att kunna möta elevernas behov i såväl undervisningen som i utbildningen i stort.
  • Trygghet och studiero är ett av få områden där vi ser att en större andel skolor bedömts brista.
  • Rektorer och huvudmän behöver lägga större vikt vid att följa upp undervisningen. Det finns brister i likvärdighet såväl inom som mellan skolor.
  • Huvudmännen måste i högre grad stödja skolornas utvecklingsarbete och resursutnyttjande genom sin styrning.

Gymnasieskolan

  • Organisatoriska förutsättningar avgör många gånger utbildningens innehåll och kvalitet.
  • Låga förväntningar på eleverna påverkar kvaliteten på yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen.
  • Rektor behöver främja en helhetssyn på utbildningen och skapa förutsättningar för samarbete mellan lärare så att de får bättre möjligheter att möta elevernas behov.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan

  • Osäkerhet bland lärarna, både kring vilken läroplan som eleven ska läsa efter och när det gäller hur undervisningen kan anpassas till elevens behov och förutsättningar, utgör i vissa skolor ett hinder för en undervisning av hög kvalitet.
  • Okunskap och bristande resurser innebär att eleverna inte i tillräcklig utsträckning erbjuds de flexibla lösningar som krävs för sin utbildning
  • Färre kommuner än förut brister i sitt att ansvar att utreda om eleven tillhör målgruppen inför mottagandet i särskolan.

Om årsrapporten

Skolinspektionen sammanfattar årligen sina erfarenheter av tillsyn och granskning av skolan i en rapport till regeringen. Årets rapport fokuserar på erfarenheterna från 2017. Rapporten tar även upp Skolinspektionens erfarenheter utifrån hela den tillsynscykel som är på väg att avslutas (2015–2017) .

Årsrapport
Senast uppdaterad: 11 september 2020