Till huvudinnehåll
Diarienummer 2017:8394
Publicerad 23 februari 2018

Årsredovisning 2017

Skolinspektionens årsredovisning för 2017.

Generaldirektörens förord

År 2017 har varit ett intensivt och omväxlande arbetsår för Skolinspektionen. Vi har fortsatt stått för en bred granskning och inspektion i svenska skolor och förskolor. Vi har också tagit flera steg i ett antal viktiga interna utvecklingsarbeten.

Skolområdet i sig har under året präglats av både glädjeämnen och fortsatta utma-ningar. För det första har vi sett bättre resultat för svenska elever i fler internationella undersökningar. Det är ett viktigt besked. Samtidigt ser vi en ökande lärarbrist och fortsatta skillnader mellan elevers resultat. När det gäller lärarbristen har Skolinspektionen under året tydligare mött dess konsekvenser när vi gjort observationer och iakttagelser.

Vår närvaro i svenska skolor är fortsatt hög. Hälften av alla skolor har på något sätt berörts av Skolinspektionens arbete under året. Vi har flera uppgifter som indikerar att vår närvaro påverkar och driver på förbättring. Under tillsynsperioden 2015–2017 har 87 procent av beslutade och avslutade ärenden med brist åtgärdats vid första uppföljningstillfället. Vi har också fortsatt höga värden i den enkät som rektorer besvarar efter våra granskningar. I år svarar 78 procent av rektorerna att våra bedömningar i tillsyn kommer att leda till ett förbättringsarbete. Motsvarande siffra för kvalitetsgranskningar är 84 procent.

I tillsynen har vi under 2017 har fattat drygt 1 600 tillsynsbeslut, vilket är mer än förra året. Cirka 70 procent av alla skolor har haft någon form av påpekad brist. Vanliga brister finns inom skolans arbete med elevhälsa, stöd, trygghet och studiero. Vissa brister har varit allvarliga och vi har fattat fler beslut än tidigare om viten. Detta år ser vi dock generellt mindre brister än tidigare i tillsynen.

Sammanlagt har vi under året publicerat 13 tematiska kvalitetsgranskningar varav fem om förskolan. Flera rapporter har rört nyanländas lärande där vi pekat på faktorer som kan försvåra lärandet för elever och deras progression. Vi har också gjort ett antal granskningar som rör lärarresurser. Även den lokala klagomålshanteringen har granskats, vilket är en mycket viktig del i ett samlat system för att hantera elevers och föräldrars synpunkter.

Vi har också avslutat ett treårigt regeringsuppdrag där vi kvalitetsgranskat förskolan utifrån flera teman. Uppdraget har betydligt ökat vår närvaro på förskolans område och lett till att vi byggt upp mycket viktig kunskap.

Anmälningarna till Skolinspektionen har fortsatt att öka även under 2017. Även i år är den vanligaste anmälningsorsaken kränkande behandling. Vi har gjort stora ansträngningar under året för att klara interna mål kring handläggningstider samtidigt som ärendemängden växer. Under 2017 har vi därutöver inlett ett arbete för att stärka vårt råd och vägledningsarbete i samband med att vi utreder enskilda elevers skolsituation. Antalet beslut om tillstånd under året har varit 239, vilket är en liten minskning jämfört med tidigare år.

Överlag är omvärldsintresset stort för Skolinspektionens verksamhet. Våra kvalitetsgranskningar och webbinarier efter slutrapporter är generellt uppmärksammade såväl av verksamma inom skolan som av utredningar och media. Vi har fortsatt vårt arbete för att våra granskningar ska spridas och kunna komma till nytta för hela skolans utveckling. Vi har under året vidare arrangerat Skolinspektionens förskoledag på fyra orter.

Året inleddes med Statskontorets myndighetsanalys av Skolinspektionen. Bedömningen var att vi fullgör vårt samlade uppdrag och att vår verksamhet framstår som effektiv. Min bedömning är att vårt arbete under 2017 har visat goda och viktiga resultat. Vi har genom våra samtliga grenar verkat för kvalitet och stärkt likvärdighet i skolan och vi har tillfört ny och aktuell kunskap på ett antal områden. Därutöver har vi arbetat med ett pilotprojekt kring regelbunden kvalitetsgranskning.

Årsredovisning
Senast uppdaterad: 11 september 2020