Till huvudinnehåll
Diarienummer 2017:10584
Publicerad 20 december 2017

Budgetunderlag 2019-2021

Skolinspektionens budgetunderlag för åren 2019-2021.

I detta budgetunderlag redovisar Skolinspektionen sina bedömningar av områden som påverkar myndighetens ekonomiska behov de kommande åren. Skolinspektionen föreslår att medel avsätts tidsbegränsat för två satsningar. Detta i syfte att ytterligare bidra till goda lokala effekter i samband med granskning, till likvärdighet och till bättre täckning av olika skolformer. Därutöver redovisar Skolinspektionen faktorer som generellt påverkar och skapar tryck på myndighetens förvaltningsutgifter. Skolinspektionen lyfter även några övriga frågor.

Förslag på två tidsbegränsade verksamheter

Skolinspektionen föreslår att medel avsätts för två tidsbegränsade verksamheter.

Skolinspektionen yrkar att anslaget tillförs 20 miljoner kronor per år under en treårig försöksperiod, för att personal från skolan till exempel rektorer och lärare inom vissa ramar ska kunna delta i våra regelbundna inspektioner. En sådan satsning bedöms kunna öka den långsiktiga effekten på skolans kvalitet av våra besök genom att det erbjuder professionen en möjlighet att lära utifrån inspektion. Det ger även Skolinspektionen värdefull kunskap och bidrar till att utveckla våra bedömningar och analyser.

Skolinspektionens utvärderingar visar att den särskilda treåriga satsningen på kvalitetsgranskningar riktade mot förskolan varit effektiv och Skolinspektionen har byggt upp mycket kunskap som kommit förskolan i stort till del. Denna form av samlade större insatser ger myndigheten möjlighet att lyfta hela områden inom skolan. Myndigheten ser att ett motsvarande lyft inom vuxenutbildningen skulle vara värdefullt och ger Skolinspektionen möjligheter att bättre täcka fler skolformer. Med anledning av det yrkar Skolinspektionen att anslaget under perioden 2019-2021 tillförs 8 miljoner kronor per år för att genomföra en särskild granskning av vuxenutbildning på verksamhetsnivå.

Faktorer som påverkar Skolinspektionens förvaltningsanslag

Skolinspektionen pekar i detta budgetunderlag på ett antal faktorer som påverkar myndighetens förvaltningskostnader. Det handlar bland annat om

  • flera nya lagstiftningsförslag inom skolområdet som medför behov av utbildning och processutveckling.
  • behov av tillräcklig räckvidd för inspektionen. Ett fortsatt arbetssätt med urval av skolor i tillsyn och kvalitetsgranskning de kommande åren istället för att besöka alla skolenheter bedömer Skolinspektionen som mest effektivt och rimligt utifrån de resurser som finns tillgängliga. Uppmärksamhet behövs dock på att granskningens räckvidd för svenska skolor blir tillräcklig.
  • det ökade antalet anmälningar som fortsatt kommer in till Skolinspektionen. Antalet anmälningar har ökat flera år i rad.

Enligt Skolinspektionens bedömning behöver dessa faktorer beaktas när det förvaltningsanslaget nivå under åren 2019-2021. Myndigheten bedömer möjligheten som begränsad att helt eller till del finansiera nya uppdrag genom interna omprioriteringar.

Förslag om ägarprövning, vinstbegränsning och skolkostnadsredovisning hanteras i särskild ordning.

I detta budgetunderlag har hänsyn inte tagits till förslag som överlämnats till Regeringen med bäring på Skolinspektionens verksamhet från olika utredningar det gångna året. Hit hör bland annat utredningarna om ägarprövning, skolkostnader och vinster i välfärden samt om ansvar för diskrimineringsfrågor i skolan. För dessa har myndigheten lämnat sina bedömningar om resursbehov i remissvar för respektive utredning. Sammantaget rör det sig om en anslagsökning med 15-20 procent som ligger i de kostnadsberäkningar som Skolinspektionen lämnat till respektive utredning.

Under en övergångsperiod kan tillfälliga och dyrare lösningar krävas för att starta flera nya verksamheter samtidigt. Detta har Skolinspektionen inte tagit hänsyn till i underlagen till respektive utredning.

Rapport till regeringen
Senast uppdaterad: 11 september 2020