Till huvudinnehåll
Diarienummer 2018:388
Publicerad 15 november 2019

Ombedömning av nationella prov - 2018

Redovisning av regeringsuppdrag Dnr U2017/05038/GV

Alla delprov i de nationella proven ombedöms inte, utan ett urval av de delprov som till stor del består av fritextsvar. I den här ombedömningen ingår delprov från de nationella proven i svenska och engelska för årskurs 6, årskurs 9, gymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå, samt i NO (biologi, fysik och kemi) för årskurs 9.

Precis som i tidigare rapporter mäts skillnaden mellan skolans och ombedömarnas bedömning samt hur bedömningsprocessen påverkar bedömningarna. I årets rapport jämför vi dessutom bedömaröverensstämmelsen mellan delprov skrivna av flickor och pojkar samt mellan delprov som är skrivna för hand och på dator.

Viktiga iakttagelser

Bedömningarna skiljer sig för mer än varannan elevlösning

Resultatet visar att det är vanligt att skolans lärare och ombedömarna gör olika bedömningar av samma elevlösning. I 57 procent av fallen har ombedömaren gjort en annan bedömning än skolans lärare. Det vanligare att skolorna sätter mer generösa betyg jämfört med ombedömarna än vice versa.

Skillnaderna är störst i svenska och minst i NO-ämnena

Andelen avvikelser mellan ursprungsbedömning och ombedömning varierar mellan olika ämnen, vilket tyder på att utrymmet för individuella tolkningar skiljer sig mellan olika delprov. Skillnaderna är störst i svenska, framför allt inom vuxenutbildningen, och minst i NO-ämnena.

Liknande resultat för delprov som skrivits för hand och på dator

Drygt hälften av de ombedömda elevlösningarna är skrivna för hand och knappt hälften på dator. Avvikelserna mellan skolans och ombedömarnas bedömningar är ungefär lika stora för de hand- och datorskrivna proven. Bland delproven i svenska finns dock en liten skillnad. Av de handskrivna proven har 45 procent fått en generösare bedömning på skolan, jämfört med 40 procent av de datorskrivna.

Bedömningsprocessen påverkar bedömningen

Resultaten visar att extern bedömning, sambedömning och i viss mån avidentifiering har en återhållande effekt på betygssättningen. Den generella tendensen att skolan gör generösare bedömningar är mindre för delprov som har bedömts av någon annan än elevens ordinarie lärare, sambedömts och avidentifierats. Effekten är störst när dessa bedömningsmetoder har kombinerats, dessutom ökar överensstämmelsen mellan ursprungsbedömarna och ombedömarna något.

Små skillnader i ombedömningens resultat mellan delprov skrivna av flickor och pojkar

Resultaten visar en svag tendens till att flickor generellt har bedömts generösare än pojkar och att pojkar i något högre utsträckning får samma betyg i de två bedömningarna. För delprov som har bedömts av någon annan än elevens lärare (extern bedömning) får dock flickor och pojkar i lika stor utsträckning samma betyg av de olika bedömarna.

Ombedömning av nationella prov
Senast uppdaterad: 8 september 2020