Till huvudinnehåll
Diarienummer 2018:8016
Publicerad 18 december 2020

Delredovisning av regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Skolinspektionen har i uppdrag från regeringen att följa upp och utvärdera garantin för tidiga stödinsatser (U2018/03700/S (delvis) och U2018/03704/S, Utbildningsdepartementet).

Garantin för tidiga stödinsatser är en reform som infördes i skollagen inför läsåret 2019/20. Reformen avser att stärka skolornas arbete med att utveckla elevers kunskaper inom svenska, svenska som andraspråk och matematik. Garantin riktas mot skolans yngre elever och syftar till att alla elever som är i behov av stödinsatser för sin språkliga och matematiska utveckling ska få rätt stöd i rätt tid.

Uppdraget att utvärdera reformen gavs Skolinspektionen efter regeringsbeslut 2018-09-06. Uppdraget löper fram till december 2024 då en slutredovisning ska lämnas. Föreliggande rapport utgör en delredovisning av detta uppdrag. Inom ramen för uppdraget har Skolinspektionen även publicerat en rapport rörande garantin i förskoleklassen.

I föreliggande delredovisning har centrala iakttagelser från hittills genomförda och pågående delprojekt sammanställts. Iakttagelserna avser läsåret 2018/19 (året innan garantins ikraftträdande), läsåret 2019/20 (första året med garantin) samt höstterminen 2020. Skolinspektionens utvärdering har i det här skedet inriktats mot förutsättningar för garantins genomförande, vidtagna stödinsatsers omfattning och inriktning samt förskoleklassens arbete med garantin.

Rapport till regeringen
Senast uppdaterad: 18 december 2020