Till huvudinnehåll
Diarienummer 2019:503
Publicerad 16 april 2021

Ombedömning av nationella prov 2019

Skolinspektionen har under 2019 ombedömt ett stort antal nationella prov. I över hälften av fallen har ombedömaren gjort en annan bedömning än ursprungsbedömaren.

Skolinspektionen har mellan 2009 och 2020 haft i uppdrag att ombedöma delar av nationella proven. Syftet med ombedömningen har varit att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning av proven över landet.

Arbetet genomfördes som vanligt under 2019 och i början av 2020 men i och med coronapandemin ströks regeringsuppdraget under våren 2020. Resultaten från denna rapport redovisas därför utanför ramen för uppdraget.

Annan bedömning i över hälften av fallen

Totalt har 24 938 delprov från 297 skolor ombedömts i 2019 års omgång. Resultaten visar precis som tidigare år att ombedömaren gör en annan bedömning än ursprungsbedömaren i över hälften av fallen. Ombedömarnas bedömningar ska dock inte betraktas som ett facit, utan ska mer betraktas som en ytterligare bedömning där skillnaderna ger ett underlag för att diskutera likvärdighet.

Skolinspektionens iakttagelser efter elva omgångar

Hur ombedömning genomförts har varierat mellan de olika omgångarna. Bland annat har urvalets utformning, antalet delprov som ombedöms samt vilka delprov som ingått i ombedömningen skiljt sig åt. Detta innebär att resultaten inte går att jämföra mellan år. Vi ser dock vissa återkommande mönster:

  • För delprov som till stor del består av fritextsvar är det vanligt förekommande att ombedömningen skiljer sig från ursprungsombedömningen.
  • Vanligast är att det skiljer ett betygssteg mellan de två bedömningarna.
  • I de fall de två bedömningarna skiljer sig åt är det vanligast att ursprungsbedömaren gjort en generösare bedömning än ombedömaren.
Ombedömning av nationella prov
Senast uppdaterad: 16 april 2021