Till huvudinnehåll
Diarienummer 2021:1863
Publicerad 16 mars 2021

Årsrapport 2020 – Skolans utmaningar under ett år präglat av covid-19

I Skolinspektionens årsrapport 2020 är fokus främst på våra iakttagelser av skolhuvudmännens och skolornas arbete under covid-19. Det har gjorts många och omfattande insatser men det finns fortfarande anledning till oro, särskilt för vissa elevgrupper. Vi gör även en tillbakablick på tidigare granskning av skolor i utsatta områden.

Även Skolinspektionens verksamhet påverkades av pandemin. Vi övergick till att till stor del genomföra inspektion på distans av skolors och huvudmäns arbete under pandemin.

I rapporten beskriver vi också andra iakttagelser och erfarenheter från vår inspektionsverksamhet det vill säga olika former av tillsyn och kvalitetsgranskning. För andra året i rad har vi underlag för att ge en bild av olika kvalitetsnivåer i skolors arbete genom vår relativt nya granskningsform, regelbunden kvalitetsgranskning.

Skolan under covid-19

Mycket i skolan har fungerat trots de svåra omständigheterna, enligt de utsagor från rektorer och huvudmän som Skolinspektionen tagit del av. Stora insatser har gjorts för att elever ska få en god utbildning.

Samtidigt är läget fortsatt ansträngt och flera utmaningar har identifierats. För vissa elevgrupper har distansundervisningen varit särskilt utmanande. Det gäller inte minst nyanlända elever med svaga språkkunskaper, elever i behov av stöd och yrkeselever som kan ha tappat moment i sin utbildning. Undervisningen har blivit mer fragmentarisk för vissa elever. Många gymnasieelever har också vittnat om problem med motivation och möjlighet att ta till sig distansundervisningen.

De långsiktiga följderna av pandemisituationen är fortfarande svåra att överblicka. Skolinspektionen kommer att fortsätta följa utvecklingen under 2021 i syfte att bidra till förbättring och ökad kunskap om pandemins följder för svensk skola.

Skolor i socialt utsatta områden – lärarförsörjning och trygghet i fokus

Vi har gjort en tillbakablick av granskningsresultat som rör skolor i utsatta områden. I mer än hälften av de granskade skolorna i dessa områden fanns brister inom området trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Exempelvis saknades på flera skolor ett systematiskt arbetssätt kring studiero, vilket gör att situationen varierar mycket mellan olika klassrum. Även bristande stöd till elever och många lärarbyten och vikarier lyftes av skolorna fram som en orsak till oron i klassrummen.

I vår kvalitetsgranskning om lärarförsörjning såg vi att få av de granskade huvudmännen hade genomfört strategiska och långsiktiga insatser för att förstärka lärarresurser på skolor med utmaningar. Huvudmännen behöver vara uppmärksamma om vissa skolor har särskilda svårigheter att få och behålla utbildade och erfarna lärare.

Resultaten belyser att det finns problem med likvärdigheten mellan olika skolor och att huvudmännen behöver stärka det kompensatoriska arbetet.

Iakttagelser från ordinarie inspektionsverksamhet

  • Kvalitet i flera delar hos flertalet skolor i regelbunden kvalitetsgranskning.
  • I likhet med tidigare år visar tillsyn brister kring bland annat trygghet och studiero, stöd och elevhälsa.
  • Brister som konstaterats inom ägar- och ledningsprövning och prövning av ekonomiska förutsättningar har främst rört små huvudmän.
Årsrapport
Senast uppdaterad: 16 mars 2021