Till huvudinnehåll
Diarienummer 2021:640
Publicerad 1 december 2021

Konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen under covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för hela skolväsendet. Inte minst för de elever i högstadiet, gymnasieskolan och vuxenstuderande som fått delar av sin utbildning på distans. Skolinspektionen har granskat vilka effekter fjärr- och distansundervisningen har haft på elevers lärande och mående under covid-19-pandemin.

Infografik över rapport om distansundervisning

Granskningen visar att stora delar av skolans uppdrag har fungerat väl trots omställningen till undervisning på distans. Elever och skolpersonal har i många fall tagit sig an de utmaningar som situationen medfört med stor flexibilitet och högt engagemang. 

Men trots alla ansträngningar har fjärr- och distansundervisningen sällan kunnat erbjuda samma förutsättningar för kunskapsutveckling och mående som undervisning på plats i skolan har gjort. 

Viktigaste iakttagelserna

Ett viktigt resultat som gäller oavsett skolform är att fjärr- och distansundervisningens konsekvenser har påverkats av: 

 • fjärr- och distansundervisningens omfattning,
 • verksamheternas utgångsläge vid omställningen till undervisning på distans,
 • med vilken kvalitet undervisningen på distans har genomförts, och
 • i vilken utsträckning eleverna har kunnat kompenseras efter hand.

Av granskningen framkommer också att elevers förutsättningar att nå målen har försämrats och att elevernas hälsa har påverkats negativt till följd av fjärr- och distansundervisningen:

Elevers förutsättningar att nå målen har försämrats

För majoriteten av de elever som har fått en större mängd undervisning på distans har situationen inneburit försämrade förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling.

 • Moment och kurser har oftast slutförts men elever upplever att de har lärt sig mindre
 • Lägre kvalitet i undervisning på distans ger sämre möjlighet till lärande
 • Elevernas hemförhållanden påverkar möjligheten att ta till sig undervisningen på distans
 • På flera skolor saknas en tydlig bild av elevernas stödbehov och undervisningens påverkan
 • Svårt att arbeta på distans med frågor som relaterar till värdegrund
 • Betygssättningen har varit utmanande för lärarna på distans.

Elevernas hälsa har påverkats negativt 

Undervisningen på distans har påverkat många elevers hälsa negativt både psykiskt och fysiskt. 

 • Stress, ensamhet och sämre levnadsvanor var vanligt vid undervisning på distans
 • Elevhälsoarbetet har främst varit reaktivt och inriktat på åtgärder för enskilda elever.

Om granskningen

Granskningen har genomförts på uppdrag av regeringen och grundar sig på resultat från åtta distansinspektioner under perioden februari – september 2021. De flesta av dessa finns sedan tidigare publicerade som promemorior. Distansinspektionerna har haft formen av en lärande och framåtsyftande inspektion och skiljer sig i flera avseenden från myndighetens ordinarie inspektionsverksamhet.

Skolinspektionens slutsatser baseras på de iakttagelser som har gjorts på 426 granskade verksamheter. Underlaget har samlats in genom intervjuer per telefon eller digitalt, enkäter samt digitala lektionsobservationer. 

Resultaten ger många viktiga insikter om fjärr- och distansundervisningens konsekvenser men ger inte en nationellt representativ bild av situationen. Omfattningen av de konsekvenser som beskrivs beror till stor del på vilken mängd fjärr- och distansundervisning som elever fått. Andra faktorer att ta hänsyn till är exempelvis ökad elevfrånvaro samt ökad förekomst av vikarier inom grundskolan.

Detta har vi granskat

Skolinspektionen har tittat på den fjärr- och distansundervisning som har bedrivits i grundskolans högstadium, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning med anledning av covid-19-pandemin under vårterminen 2021.

Syftet har varit att granska vilka konsekvenser som fjärr- och distansundervisningen har medfört för elevers förutsättningar att nå målen samt för elevers hälsa under covid-19-pandemin.

The consequences of remote teaching during the Covid-19 pandemic in english.

The Covid-19 pandemic has meant great challenges for the entire school system and in particular for those students in years 7 to 9 of the compulsory school, the upper secondary school, and adult education who to a large degree have been instructed through remote teaching. The Swedish Schools Inspectorate has reviewed the impact of remote teaching on students’ learning and wellbeing during the pandemic.

The review shows that large parts of the mission of the school system have worked well in spite of the transition to remote teaching. Students and school staff have in many cases approached the challenges posed by the situation with great flexibility and a high level of commitment. 

But in spite of all these efforts it has rarely been possible for remote teaching to offer the same conditions for learning and wellbeing as teaching on site in the school has done.

Principal observations

One important finding, applicable irrespective of school form, is that the consequences of remote teaching have been affected by:

 • the degree of remote teaching,
 • the institutions’ starting point for the transition to remote teaching,
 • the quality of the implementation of remote teaching, and
 • the extent to which it has been possible to gradually compensate the students. 

The review also shows that students’ chances of reaching set goals have deteriorated and that their health has suffered because of the remote teaching.

Students’ chances of reaching set goals have deteriorated

For the majority of those students who received a significant degree of remote teaching, the situation has meant worse conditions for learning and knowledge development.

 • Curriculum items and courses have usually been completed but students feel that they have learnt less
 • Poorer quality of teaching in remote education giving poorer opportunities for learning
 • Students’ domestic situation affects their ability to benefit from remote teaching
 • Several schools lack a clear picture of students’ support needs and the impact of the teaching
 • Difficult to work remotely on issues related to social values
 • Awarding grades remotely has been a challenge for teachers.

Students’ health has deteriorated

Remote teaching has had a negative impact on both mental and physical health for many students.

 • Stress, loneliness, and poorer lifestyles were common when teaching was delivered remotely
 • The student health team has prinipally been reactive and focused on interventions benefitting individual students.

About the review

The review has been carried out at the request of the Government and is based on findings from eight remote inspections during the period February to September 2021. The majority of these have already been published as memoranda. The remote inspections have taken the form of a learning and forward-looking inspection and differ in several respects from the authority’s normal inspections.

The conclusions drawn by the Swedish Schools Inspectorate are based on observations at 426 reviewed schools. The material has been collected via telephone or digital interviews, surveys, and digital lesson observations.

The findings provide many important insights concerning the consequences of remote teaching, but do not present a nationally representative picture of the situation. The extent of the described consequences is largely dependent on the amount of remote teaching that students have been receiving. Other factors that should be considered are, for instance, increased student absenteeism and increased use of supply staff within the compulsory school.

This is what we have reviewed 

The Swedish Schools Inspectorate has reviewed remote teaching carried out during the spring term of 2021 in years 7 to 9 of the compulsory school, the upper secondary school and municipal adult education, as a result of the Covid-19 pandemic.

The purpose has been to review the consequences of remote teaching for students’ chances of reaching set goals and for their health, during the Covid-19 pandemic.

Reports

The report "The consequences of remote teaching" - Findings based on observations in lessons and interviews with students, teachers and principals in ten compulsory (9-year comprehensive) and upper secondary schools.

The report "Quality in distance learning" - Findings based on observations in lessons and interviews with students, teachers and principals in ten compulsory (9-year comprehensive) and upper secondary schools."

Mer på våra råd & vägledningssidor

På våra råd & vägledningssidor hittar du Skolinspektionens delrapporter till regeringen om covid-19-pandemin. Här finns också råd och stöd för skolors utvecklingsarbete till följd av pandemins effekter. 

Råd & vägledning om covid-19

Vårt arbete under covid-19

Här hittar du information om det arbete vi bedrivit under covid-19-pandemin.

Vårt arbete under covid-19

Rapport till regeringen

Kontaktperson

Lars Gustafsson

Senast uppdaterad: 30 november 2021