Till huvudinnehåll
Diarienummer 2018:8016
Publicerad 16 december 2022

Delredovisning II av regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Skolinspektionen har i uppdrag från regeringen att följa upp och utvärdera garantin för tidiga stödinsatser (U2018/03700/S (delvis) och U2018/03704/S, Utbildningsdepartementet).

Garantin för tidiga stödinsatser är en reform som infördes i skollagen inför läsåret 2019/20. Reformen avser att stärka skolornas arbete med att utveckla elevers kunskaper inom svenska, svenska som andraspråk och matematik. Garantin riktas mot skolans yngre elever och syftar till att alla elever som är i behov av stödinsatser för sin språkliga och matematiska utveckling ska få rätt stöd i rätt tid.

Uppdraget att utvärdera reformen gavs Skolinspektionen efter regeringsbeslut 2018-09-06. Uppdraget löper fram till december 2024 då en slutredovisning ska lämnas. Föreliggande rapport utgör en delredovisning av detta uppdrag. Inom ramen för uppdraget har Skolinspektionen även publicerat en tidigare delredovisning samt en rapport rörande garantin i förskoleklassen.

Föreliggande rapport utgör den andra delredovisningen av uppdraget. I denna delredovisning har Skolinspektionen undersökt skolors förutsättningar för att uppfylla garantin, skolors genomförande av garantins olika moment, utfallet av genomförandet samt förändringar till följd av att garantin införts. Underlaget för analysen är den andra delen av Skolinspektionens enkätundersökning som genomförts med anledning av regeringsuppdraget. Drygt 1 500 lärare, specialpedagogisk personal och rektorer på drygt 400 skolor har svarat på enkäten. Enkätens resultat avser läsåret 2021/22 vilket är det tredje läsåret sedan garantin infördes.

Rapport till regeringen

Kontaktperson

Senast uppdaterad: 16 december 2022