Till huvudinnehåll
En lärare står och undervisar en mellanstadieklass i ett klassrum
Diarienummer SI 2022:4573
Publicerad 1 november 2022

Huvudmännens arbete med att minska och motverka segregationens negativa konsekvenser

Skolinspektionen har under 2022 arbetat med att sammanställa erfarenheter av hur huvudmännen arbetar med att minska och motverka segregationens negativa konsekvenser. Inventeringen tar sin utgångspunkt i iakttagelser från vår tillsyn, kvalitetsgranskning och svar på Skolenkäten.

Att skapa en bild av nuläget är en viktig utgångspunkt i allt förändrings- och förbättringsarbete. Skolinspektionen uppfattar att huvudmannens arbete med det kompensatoriska uppdraget är ett sätt att minska och motverka segrega­tionens negativa konsekvenser. Vår erfarenhetsinventering av hur huvudmannen arbetar med detta, bidrar till den samlade nulägesbilden. Genom att beskriva både utmaningar, och möjliga sätt att hantera dem, hoppas vi kunna bidra till utveckling och en kvalitetshöjning av huvudmännens kompensatoriska arbete.

Huvudmannen måste agera mer kraftfullt 

Ett övergripande resultat från vår erfarenhetsinventering är att det ofta krävs kraftfulla insatser, som pågår över tid, för att åstadkomma nödvändiga förändringar. Detta gäller i synnerhet om huvudmannen står inför stora utmaningar. Det kan till exempel handla om att vända långvarigt låga kunskapsresultat. Vi kan också konstatera att huvudmannens kapacitet att hantera utmaningar varierar.  

Problem förstärker varandra

En erfarenhet från både tillsyn och kvalitetsgranskning är att problem inom olika områden ofta hänger samman eller påverkar varandra. Så kan exempelvis svag styrning från huvudmannen, problem inom undervisningen, bristande studiero, brister i särskilt stöd och otillräckligt elevhälsoarbete ömsesidigt påverka varandra och leda till negativa spiraler som huvudmannen har svårt att ta sig ur. 

Sämre möjlighet till stöd, studiero och trygghet 

Den bild svaren från lärare och elever ger genom Skolenkäten bekräftar delvis tidigare iakttagelser. Det är vanligare med otrygghet och sämre möjlighet till studiero i skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Lärare i dessa områden uppger också mer sällan än andra lärare, att eleverna har möjlighet att få det stöd som de behöver. 

Kvaliteten i undervisningen behöver höjas ytterligare

Utifrån ovan redovisade svar från Skolenkäten drar vi slutsatsen att nästa steg behöver vara att ta reda på vad som krävs för att förverkliga elevernas och lärarnas önskemål om en undervisning som ger mer. Utifrån kännedom om vad som hindrar att eleverna i dagsläget får adekvat stöd, eller tillräckliga utmaningar, kan sedan insatser tas fram för att undanröja dessa hinder. 

Ett aktivt kompensatoriskt arbete gör skillnad 

Skolinspektionen vill betona att det går att göra skillnad för elever genom ett aktivt kompensatoriskt arbete, oavsett vilka utmaningar huvudmannen har att förhålla sig till. Vi sett många goda exempel på vilja och förmåga att förbättra elevernas möjligheter. Inspiration på tillvägagångssätt kan exempelvis hämtas från de huvudmän som vi inom ramen för vår regelbundna kvalitetsgranskning bedömt möter våra kvalitetskriterier i hög utsträckning.

 

Rapport till regeringen
Senast uppdaterad: 1 november 2022