Till huvudinnehåll
Diarienummer 2022:11555
Publicerad 22 februari 2023

Årsredovisning 2022

Under år 2022 kunde Skolinspektionen stegvis gå tillbaka till en mer ordinarie inspektionsverksamhet efter pandemin med fler fysiska besök. Pandemin påverkade dock verksamheten även detta år, framför allt under årets början.

Skolinspektionen arbetar med olika former av granskning beroende på skolors situation. Ibland ligger fokus på hur skolor som uppnår kvalitet i flera delar av de områden som granskats kan utvecklas ytterligare. I andra fall finns behov av inspektion som syftar till starkare kontroll och möjligheter att ingripa.

Trots utmaningar under året har vi på Skolinspektionen arbetat flexibelt för att uppfylla vårt uppdrag på bästa sätt. Inom alla inspektionsformer har myndigheten genomfört betydande insatser för att påverka och stärka kvaliteten i elevernas utbildning. Ett exempel är att ett stort antal beslut inom den riktade tillsynen. Skolinspektionen har också fortsatt att prioritera arbetet med ägar- och ledningsprövning.

Under året återupptog Skolinspektionen regelbunden kvalitetsgranskning på skolnivå, vilken varit pausad under pandemin. Vi publicerade också ett flertal tematiska rapporter, bland annat om skolors arbete med kontroversiella frågor i undervisningen, läsfrämjande insatser och waldorfskolors utbildning.

Aktuella siffror från 2022

  • Under 2022 genomförde Skolinspektionen 819 skolenhetsbesök.
  • Myndigheten fattade 473 beslut inom riktad tillsyn.
  • Under året genomfördes 371 ägar- och ledningsprövningar inom tillsyn och tillståndsprövning.
  • Skolinspektionen återkallade godkännandet för 5 fristående skolenheter, tillhörande 4 huvudmän.
  • Skolinspektionen publicerade 6 rapporter inom tematisk kvalitetsgranskning och 2 rapporter inom tematisk tillsyn.
  • Inom regelbunden kvalitetsgranskning fattades 192 beslut.
  • Inom tillståndsprövningen beslutades 339 ärenden.
Årsredovisning
Senast uppdaterad: 13 mars 2024