Till huvudinnehåll
Diarienummer 2023:7240
Publicerad 5 december 2023

Skolor med problematik avseende våldsbejakande extremism med mera

Denna redovisning utgör Skolinspektionens första återrapportering av regeringsuppdraget om skolor med problematik avseende våldsbejakande extremism med mera.

I redovisningen beskrivs risker för extremism och antidemokratisk påverkan i svensk skola. Därefter återrapporteras Skolinspektionens erfarenheter och slutsatser från arbetet med uppdraget. I bilagan redovisas arbetet under de senaste åren med tillsyn och kvalitetsgranskning avseende skolor med risk kopplat till extremism, samt aktiviteter som pågår eller är planerade vilka har bäring på regeringsuppdraget.

Regeringsuppdraget

Skolinspektionen ska förstärka sin tillsyn och annan granskning av skolor med konfessionell inriktning och andra skolor där Skolinspektionen bedömer att det finns en riskbild avseende extremism och islamism, eller avseende att elever annars utsätts för påverkan som syftar till att motarbeta grundläggande fri- och rättigheter eller det demokratiska styrelseskicket, samt redovisa erfarenheter och slutsatser från denna tillsyn och granskning. Skolinspektionen ska sträva efter att tillsynen i hög grad sker genom oanmälda besök. Redovisningen ska även innehålla erfarenheter och slutsatser från myndighetens tillsyn över hur kommuner uppfyller sitt tillsynsansvar över enskilda förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Uppdraget ska redovisas årligen till Regeringskansliet.

Rapport till regeringen
Senast uppdaterad: 5 december 2023