Till huvudinnehåll
Publicerad 15 november 2018

Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola – läsåret 2019/20

Skolinspektionen har godkänt 27 ansökningar om att starta fristående skola och 101 ansökningar om att utöka befintlig fristående skola inför läsåret 2019/20. En stor majoritet av de ansökningar som har godkänts gäller gymnasieskolor.

Antalet godkända nyetableringar har minskat något jämfört med föregående år samtidigt som antalet godkända utökningar nästan har fördubblats. En stor andel av de godkända utökningarna utgörs av ansökningar om avvikelser inom de nationella programmen i gymnasieskolan.

tillstand-graf-2010-2018-17733w930.jpg

Antalet godkända grundskolor är det klart lägsta under den period som Skolinspektionen har handlagt denna typ av ärenden. Även intresset för att starta fristående grundskola är det lägsta sedan Skolinspektionen bil-dades 2008 och övertog ansvaret för tillståndsprövning. För andra året i rad har färre antal grund- och grundsärskolor än gymnasie- och gymnasiesärskolor godkänts. Tidigare år har förhållandet varit det motsatta.

Denna rapport visar statistik över beslut gällande 315 ansökningar. Rapporten bygger på de initiala beslut som Skolinspektionen har fattat. Eftersom besluten kan överklagas så kan det slutgiltiga antalet godkända ansökningar skilja sig från det som redovisas här.

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020