Till huvudinnehåll
Publicerad 13 juni 2018

Skolenkäten våren 2018

Rapporten utgår från de svar som 56 000 elever och 19 500 lärare i 1 412 grund- och gymnasieskolor lämnade om olika aspekter av skola och undervisning.

I denna sammanställning följer vi upp de områden som presenterades i Skolinspektionens årsrapport för 2017.

Det vi bland annat kan se är att:

  • Även om en klar majoritet av eleverna uppger att de känner sig trygga i skolan så finns det i så gott som samtliga skolor elever som inte gör det
  • Den upplevda tryggheten har försämrats under de senaste fem åren
  • Mer än hälften av eleverna i årskurs fem och nio upplever att andra elever stör ordningen i klassrummet och var tredje lärare i grundskolan uppger att de lägger en stor del av undervisningstiden på att upprätthålla ordningen
  • Sedan 2013 upplever alltfler att ordningen på skolan har försämrats
  • Tilliten till elevernas förmåga bedöms som hög både bland elever och lärare och har varit det sedan 2013
  • Även om skillnaderna mellan könen är små, ger svaren från flickor i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 en mer negativ bild av skolan
  • Lärarnas uppfattning om rektors pedagogiska ledarskap har förbättrats över tid, men det finns stora skillnader mellan lärarnas svar från skola till skola
Statistikrapport
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020