Till huvudinnehåll
Diarienummer 2017:7122
Publicerad 6 mars 2018

Statistikrapport anmälningar 2017

Vem som helst kan göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) om upplevda missförhållanden i skolan eller förskolan. Under 2017 tog myndigheten emot 5013 anmälningar om upplevda missförhållanden i skolan, vilket är en ökning med fem procent jämfört med 2016. Antalet anmälningar har ökat de senaste åren, och ökningen fortsätter 2017.

I denna rapport redovisas statistik över Skolinspektionens anmälningsärenden mot skolenheter och huvudmän samt Skolinspektionens ärenden gällande lärares oskicklighet eller olämplighet. Statistiken över anmälningarna mot skolenheter och huvudmän visar hur många anmälningar vi fått in ett visst år och hur många beslut vi har fattat samma år. Notera att besluten kan gälla anmälningar som kommit in tidigare år. Statistiken visar också vilka områden som anmälningarna har gällt och vad besluten har konstaterat brister kring. Statistiken visar i korthet att:

  • Skolinspektionen och BEO tog under 2017 emot 5 013 anmälningar, vilket är en ökning med fem procent jämfört med 2016. Antalet anmälningar har ökat de senaste åren men ökningstakten har avtagit något jämfört med 2016.
  • Anmälningarna handlar framför allt om kränkande behandling och att elever inte fått det stöd de har rätt till.
  • Det är vanligare att anmälningar handlar om pojkar än om flickor.
Statistikrapport
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020