Till huvudinnehåll
Publicerad 24 augusti 2017

Statistikrapport regelbunden tillsyn 2017

Skolinspektionen granskar regelbundet landets skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Det kallas för regelbunden tillsyn. Tillsynen sker i två olika former, bastillsyn eller prioriterad tillsyn.

I bastillsynen ligger fokus på hur undervisningen genomförs, hur skolenheterna styrs av rektorn samt hur skolorna lever upp till kraven om elevernas trygga lärmiljö. Den prioriterade tillsynen riktas mot de skolenheter där Skolinspektionen bedömer att det finns en större risk att eleverna inte får den utbildning de har rätt till och omfattar flera områden som granskas. I den mer omfattande formen av tillsyn granskas även hur skolenheterna ger eleverna stöd för att elever ska kunna uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås samt att förutsättningar för lärande och trygghet är uppfyllda på skolan. Arbetet kring bedömning och betygsättning granskas här också.

Skolinspektionen granskar också hur alla huvudmän lever upp till de centrala kraven i skolförfattningar i så kallad huvudmannatillsyn. I denna form av tillsyn ligger fokus på hur huvudmännen arbetar med att säkerställa skolenheternas förutsättningar för att bedriva likvärdig utbildning och av hög kvalitet samt att detta arbete är kontinuerligt, långsiktigt och utvecklande. En huvudman är den som driver en skola, till exempel en kommun eller ett företag.

I denna rapport redovisas statistik över Skolinspektionens regelbundna tillsyn av skolenheter och huvudmän. Statistiken omfattar prioriterad tillsyn, bastillsyn samt huvudmannatillsyn och den grundar sig på de beslut som Skolinspektionen har fattat inom ramen för regelbunden tillsyn under hela 2017.

Statistiken visar i korthet att

  • 72 procent av alla granskade gymnasieskolor och 72 procent av alla granskade grundskolor som har genomgått prioriterad tillsyn hade någon form av brist
  • brister i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete är vanligt förekommande på de skolenheter som har fått prioriterad tillsyn
  • de främsta områdena med brister som Skolinspektionen ser hos huvudmännen speglar de brister som vi ser på skolenheterna
Statistikrapport
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020