Till huvudinnehåll
Publicerad 12 november 2019

Resultatrapport Skolenkäten 2017-2018

I tvåårsrapporten av Skolenkäten för 2017-2018 har runt 720 000 elever, lärare och vårdnadshavare på Sveriges samtliga grund-, grundsär- och gymnasieskolor svarat på frågor om sin skola. Resultatet bidrar med underlag i myndighetens granskningar av landets skolor.

Infografik Skolenkäten rapport 2017-2018

Inledningsvis redovisas i rapporten de förändringar som skett mellan Skolenkäterna 2015/16 och 2017/18 avseende elevers svar. Det innebär att skolornas resultat jämförs med resultaten två år tidigare. Elevers upplevelse av trygghet och studiero får särskild uppmärksamhet. Att vi väljer att lyfta just dessa områden beror på att de är några av de mest väsentliga förutsättningar som krävs för att skolan ska fungera som den är tänkt att göra. Slutligen redogörs för skillnader mellan flickors och pojkars svar i Skolenkäten 2017/18 och om dessa skillnader fanns 2013.

Utifrån de frågor som denna rapport tar upp visar resultaten att:

  • Majoriteten av eleverna, nio av tio, upplever att de är trygga i skolan och två av tre anser att de har studiero på lektionerna.
  • Ungefär tre av tio elever säger sig dock sakna studiero och jämfört med de tidigare enkätomgångarna 2015/16 har andelen elever i årskurs 5 som uppger att de saknar studiero ökat något. Bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 är däremot andelen i det närmaste oförändrad.
  • Elever i årskurs 5 svarar alltmer negativt på frågor om skolarbetet är intressant, roligt och väcker nyfikenhet. Framförallt är det allt färre elever som svarar att skolarbetet väcker nyfikenheten och lusten att lära sig mer.
  • Flickor i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 svarar genomgående mer negativt på enkätens samtliga frågor än pojkar. Rörande trygghet och studiero är flickor mer negativa än pojkar även bland yngre elever.
  • Majoriteten av grundskolelärare, nio av tio, anser att eleverna har studiero. Men samtidigt uppger tre av tio lärare att upprätthållandet av ordningen i klassrummet tar upp en stor del av undervisningstiden.
Statistikrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020