Till huvudinnehåll
Publicerad 5 april 2019

Skolenkäten hösten 2018

I höstens skolenkät 2018 deltog totalt 1 580 skolenheter. I den här rapporten redovisar vi ett urval av resultaten från enkäten med fokus på trygghet, studiero, stöd och stimulans.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö och enkäterna är en del av granskningen. Undersökningen, som vänder sig till elever, pedagogisk personal (lärare) och vårdnadshavare, genomförs två gånger per år och varje enkätomgång omfattar ungefär en fjärdedel av alla skolor i Sverige.

I den här rapporten redovisas ett urval av resultaten från höstens enkät som besvarades av sammanlagt 190 000 elever, föräldrar och lärare. Fokus i denna rapport ligger på trygghet, studiero, stöd och stimulans. Dessa är grundläggande områden som påverkar elevers lärande i undervisningen och därför centrala i Skolinspektionens granskningar. 

Viktiga iakttagelser i höstens enkät:

  • Resultaten är, med några undantag, stabila sedan 2013.
  • Den upplevda tryggheten i skolan och ordningen i klassrummet har försämrats något sedan 2013. Hösten 2018 uppger drygt en av tio elever i årskurs nio att hon eller han inte känner sig trygg i skolan, och nära sex av tio elever uppger att andra elever stör ordningen i klassrummet.
  • Nära tre av tio elever i årskurs 9 uppger att skolarbetet är för svårt för dem, lika stor andel tycker att skolan ger dem för lite utmanande arbetsuppgifter.
  • Elever i årskurs 9 är mer negativa i sina svar än de i årskurs 5 och gymnasieskolans år 2.
  • Svaren indikerar att flickor i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 har en mer negativ skolupplevelse än pojkar.
  • Lärarna har en mer positiv bild än eleverna, men det som bedöms lågt av elever bedöms i regel även lågt av lärare.        
Statistikrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020