Till huvudinnehåll
Diarienummer 2019:1274
Publicerad 26 mars 2019

Statistikrapport regelbunden tillsyn 2018

Skolinspektionen granskar regelbundet landets skolor så att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Under 2018 gjorde Skolinspektionen regelbunden tillsyn på 430 grund- och gymnasieskolor, särskolor inkluderade, hos sammanlagt 181 unika huvudmän.

Statistikrapporten för 2018 visar i korthet följande:

  • Åtta av tio grund- och gymnasieskolor med prioriterad tillsyn har minst en brist. Inom huvudmannatillsynen var det vanligast med brist inom grundsärskola respektive fritidshem.
  • Precis som tidigare år har många skolor brister i förutsättningar för utbildningen och då främst hur elevhälsan används. Särskilt vanligt är det inom gymnasieskolan där hälften av skolorna har brist. Även huvudmännen brister ofta i sitt ansvarstagande för elevhälsan.
  • Styrning och utveckling är genomgående ett område där stor andel skolor och huvudmän har brister vid den regelbundna tillsynen. Bristerna består av såväl uppföljning och dokumentation som analys och genomförande av nödvändiga utvecklingsåtgärder.
  • En större andel offentliga skolor och huvudmän har brist jämfört med enskilda. Resultaten kan dock inte generaliseras till alla skolor och huvudmän i riket. Detta eftersom att antalet beslut är relativt få och urvalet av skolor i tillsynen inte är slumpmässigt.
  • Två tredjedelar av alla vitesbeslut avsåg grundskolor. Grundskolan var också den skolform där störst andel beslut förenades med vite.
Statistikrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020