Till huvudinnehåll

Regelbunden kvalitetsgranskning 2022

Skolinspektionen har fattat totalt 191 beslut inom regelbunden kvalitetsgranskning under 2022. Nytt för 2022 är att regelbunden kvalitetsgranskning har utökats till att även omfatta skolformerna grundsär- och gymnasiesärskola.

Begränsad granskning under 2022

Under början av 2022 präglades regelbunden kvalitetsgranskning i stor utsträckning av covid-19-pandemin och de restriktioner som följde. Under perioden granskades endast huvudmän och det på distans. Från och med våren 2022, när restriktionerna släppte, började regelbunden kvalitetsgranskning på skolenhetsnivå åter att genomföras.

Statistiktabell

I Excelltabellen nedan hittar du statistik över de bedömda områdena på huvudmannanivå samt övergripande statistik per bedömningsområde och kvalitetsnivå. 

Regelbunden kvalitetsgranskning 2022 (Excel)

Totalt 191 beslut har fattats

Totalt har 191 beslut fattats inom regelbunden kvalitetsgranskning under 2022, varav 169 skolenhetsbeslut och 22 huvudmannabeslut.

  • Det område där störst andel av skolenheterna bedömdes ha kvalitet i hög utsträckning är Trygghet och studiero/Social gemenskap, aktivt deltagande och trygghet (65 procent).
  • Det område där störst andel av skolenheterna bedömdes ha utvecklingsområden är Rektors ledarskap (75 procent).
  • Det område där störst andel av huvudmännen bedömdes ha kvalitet i hög utsträckning är Huvudmannens kompensatoriska arbete (18 procent). 
  • Det område där störst andel av huvudmännen bedömdes ha utvecklingsområden är Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet (100 procent).

Om statistiken

Här kan du läsa mer om vad planerad kvalitetsgranskning är och vad vi tittar på och vad som är viktigt att tänka på för att tolka statistiken korrekt.

Statistik om planerad kvalitetsgranskning

Om planerad kvalitetsgranskning

Här kan du läsa mer om hur en inspektion går till och vad vi tittar på och bedömer inom den planerade kvalitetsgranskningen:

Inspektion - steg för steg
Om planerad kvalitetsgranskning

Senast uppdaterad: 5 mars 2024