Till huvudinnehåll

Anmälningar och beslut 2019

Under 2019 inkom det 4 623 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). Det är en minskning med 9 procent jämfört med 2018. Det är första gången sedan Skolinspektionen bildades som antalet inkomna anmälningar minskade.

Under 2019 har Skolinspektionen och BEO fattat beslut om totalt 4 721 anmälningar. Dessa kan även ha inkommit tidigare år men det är en minskning med 9 procent. Kritikbeslut fattades i 31 procent av dessa anmälningar, vilket är en liknande andel som 2018 då motsvarande siffra var 30 procent. 

Fler pojkar än flickor

Grundskolan står för 80 procent av alla inkomna anmälningar och det är fler pojkar än flickor som anmälan gäller. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling (38 procent) och att elever inte fått det särskilda stöd som de har rätt till (24 procent) samt skolplikt och rätt till utbildning (12 procent). 

Kränkande behandling minskade

Antalet inkomna anmälningar som gäller kränkande behandling minskade totalt sett med 7 procent jämfört med 2018, från 1 910 till 1 774. Samtidigt som de flesta anmälningsgrunder har minskat så har anmälningar som rör skolplikt och rätt till utbildning istället ökat med 11 procent, från 483 till 535. Andelen ärenden som remitterades till huvudmännens klagomålshantering var under fjolåret 29 procent.

Anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd (LAN)

Under 2019 har Skolinspektionen registrerat 292 anmälningar gällande lärares och förskolelärares lämplighet eller skicklighet, vilket var en minskning mot 2018 då antalet var 396.

Anmälningar lärare eller förskollärares yrkesskicklighet 2012-2019