Till huvudinnehåll

Statistik över viten

Här har vi samlat statistik över våra beslut om vitesförelägganden. Vitesbesluten är alltid riktade mot huvudmannen men kan även gälla brister hos specifika skolenheter.

Viten 2020

Totalt under 2020 fattade Skolinspektionen 19 beslut om föreläggande vid vite. Föregående år fattade vi 99 beslut. Vitesbeloppen under 2020 varierade mellan 100 000 och 2 600 000 kronor. Flest vitesbeslut fattades inom regelbunden tillsyn.

Föreläggande med vite

Ett föreläggande kan förenas med vite. Det betyder att huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Skolinspektionen bestämmer i beslutet hur stort vitet ska vara. Om huvudmannen inte följer föreläggandet kan vi ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. Pengarna går till statskassan. Huvudmannen kan överklaga ett föreläggande med vite till förvaltningsrätten.

Vad gör vi om bristerna vid en skola är allvarliga?

Efter inspektion

Har du frågor om statistiken över viten?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

  • Tidsperiod. Om inget annat efterfrågas tar vi fram statistik från 2018 och framåt.
  • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 14 juli 2020