Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna vi får. Klicka på en kategori för att få upp frågorna och svaren.

Se alla kategorier

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Svar

Ja, men eftersom ni är huvudman för förskola är det hemkommunen som både tillståndsprövar och har tillsynsansvaret. Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen ska därför göras hos hemkommunen.

Hur kommunerna utformar sin tillståndsprövning och utövar tillsyn är upp till kommunerna att utforma. Vänd er dig därför till den kommun er förskola är placerad i.

Svar

Skolinspektionen genomför ägar- och ledningsprövning avseende huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

Bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning omfattar även förskola, men i den delen är det hemkommunen som prövar tillstånd och utövar tillsyn. Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen ska också göras hos hemkommunen. Vänd er dig därför till den kommun er förskola är placerad i.

Skyldigheten att anmäla ändringar inom ägar- och ledningskretsen omfattar samtliga styrelse- och ledningspersoner. Det räcker alltså inte att anmäla förändringar enbart avseende exempelvis ordförande eller en förskolechef med bestämmande inflytande i verksamheten.

Svar

Det är samtliga styrelse- och ledningspersoner i er förening som påverkas av de nya bestämmelserna. En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet inom skolväsendet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Skolinspektionen har tillsyn över att så är fallet.

Detta innebär att Skolinspektionen inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller kraven.

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta till Skolinspektionen inom en månad efter att bytet av person genomförts. Skolinspektionen prövar i samband med anmälan att kraven på ägar- och ledningskretsens insikt genom erfarenhet eller på annat sätt samt lämplighet fortsatt är uppfyllda.

Svar

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva skolverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.

Svar

Skolinspektionen kommer att begära in underlag för att kunna bedöma sökandens "vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse".

I denna bedömning kan ingå exempelvis uppgifter om brott i belastningsregister, skuldsaldo hos Kronofogden, restskuld hos Skatteverket eller underlag från kreditupplysningsinstitut.

Vad gäller kraven på insikt gäller att dessa behöver vara fortlöpande uppfyllda. Det innebär att ägar- och ledningskretsen behöver innefatta personer med insikt i skolförfattningarna och att dessa ska ha arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk kompetens inom den associationsform som verksamheten ska bedrivas i.

Svar

Förändringar i en huvudmans styrelse, liksom övriga förändringar i ägar- och ledningskretsen, ska anmälas till Skolinspektionen. 

Det finns dock inget separat intyg att begära ut för detta ändamål. Huvudmannen anmäler förändringen och Skolinspektionen prövar då, utifrån underlag från kreditinstitut och andra myndigheter som inhämtas av Skolinspektionen, om personen som anmälan avser uppfyller kraven på lämplighet.

Svar

Med personer med bestämmande inflytande avses verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Det kan vara en person som inte har den formella ställningen av verkställande direktör, men som i praktiken utövar ett motsvarande inflytande. Exempelvis en person som har fullmakt att sköta rörelsen.

En anställd med arbetsledande funktion, som exempelvis rektor och skolchef, ingår inte i prövningen om det inte finns några omständigheter som talar för det. Om ni anser att så ändå är fallet ska detta styrkas genom fullmakt, delegationsordning eller liknande som visar att sådant inflytande finns.

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund på fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund på fristående skolor.

Covid-19

Frågor och svar om skolan och covid-19.

Skolenkäten

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan.

Starta fristående skola

Vanliga frågor och svar om att starta skola.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Elevers rättigheter när det gäller utbildningen i skolan

Frågorna och svaren rör grundskolan, om inte något annat anges.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Vanliga frågor och svar om hur vi hanterar inkomna uppgifter om missförhållanden i skolan.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss