Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Frågorna och svaren rör grundskolan, om inte något annat anges. Svaren grundar sig på skollagen och andra relevanta skolförfattningar samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst om du har mer frågor om vilka bestämmelser som gäller för skolan. Det är i första hand de som har till uppgift att svara på allmänna frågor om skolbestämmelserna.

Se alla kategorier

Elevers rättigheter när det gäller utbildningen i skolan

Svar

Skolpersonal är skyldig att göra en så kallad orosanmälan till socialnämnden om de misstänker att ett barn far illa. Ibland vänder sig föräldrar till Skolinspektionen och ifrågasätter att skolan gjort en orosanmälan. Skolinspektionen granskar dock inte om skolan haft grund för att göra en orosanmälan, den bedömningen är skolpersonals individuella ansvar. Justitieombudsmannen (JO) har i ett beslut uttalat att friutrymmet för att göra sådana anmälningar behöver av naturliga skäl vara ganska stort. Socialnämnden ansvarar sedan för att undersöka vilken grund som kan finnas för uppgifterna i anmälan och utreda om det finns behov av insatser från socialtjänsten.

Svar

I vissa situationer har Skolinspektionen enligt lag en skyldighet att göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten.

Så här hanterar Skolinspektionen orosanmälningar

Svar

Huvudmannen har ansvaret för skolans och förskolans arbetsmiljö. Skolinspektionen har tillsyn över förskolans arbetsmiljö men Arbetsmiljöverket har tillsyn över elevernas arbetsmiljö.

Mer om arbetsmiljön i skolan på Arbetsmiljöverkets webbplats

Svar

Skolan är skyldig att se till att elever inte kränks. Du kan inte kräva att den elev som kränkt ditt barn omplaceras, det är skolan som avgör vilka åtgärder som är lämpliga för att stoppa kränkningar. Elever har skolplikt även om de upplever otrygghet i skolan. Skolan och du som vårdnadshavare har ett delat ansvar för att se till att ditt barn uppfyller sin skolplikt. 

Barn- och elevombudet (BEO) om bestämmelserna om kränkande behandling

Svar

Rektor har rätt att bestämma hur eleverna ska indelas i klasser. Du har inte rätt att överklaga detta och Skolinspektionen kan inte överpröva ett sådant beslut.

Svar

Skolan och förskolan är ingen allmän plats, där föräldrar eller andra har rätt att vistas hur som helst. Du kan som vårdnadshavare exempelvis inte kräva att få vistas i klassrummet. Skolan har tillsynsansvar för barnet under skoltid.

Svar

I första hand ska du vända till rektor och huvudman,(den som driver skolan. Om problemet kvarstår efter huvudmannens hantering kan du vända dig till Skolinspektionen. Om läraren har legitimation kan Skolinspektionen inleda en utredning och eventuellt driva ett ärende till Lärarnas ansvarsnämnd (LAN). LAN beslutar om en lärare på grund av olämplighet eller oskicklighet ska få en varning eller bli av med legitimationen.

Skolverket om LAN

Svar

Skolinspektionen utreder inte brott. Brott ska anmälas till Polisen.

Skolan är inte skyldig enligt lag att anmäla brott till polisen men du har som vårdnadshavare alltid den möjligheten.

Svar

Om du har frågor om, eller är missnöjd med, hur skolan hanterar personuppgifter (GDPR) eller hur kamerabevakning används kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, före detta Datainspektionen). På IMY:s hemsida finns bland annat information om regelverket kring kamerabevakning.

Kamerabevakning i förskola och skola på IMY:s webbplats

Svar

Ja, under vissa omständigheter, enligt regler som är utanför skollagen, det vill säga skadeståndslagen. Skolinspektionen kan inte bedöma civilrättsliga krav av denna typ. Kommer du inte överens med skolan om en rimlig ersättning kan tvisten ytterst avgöras i domstol.

Skolan får dock inte villkora lån av lärplatta med att du som vårdnadshavare måste skriva på ett låneavtal som står i strid med skollagens bestämmelser om avgiftsfrihet och lika tillgång till utbildning, när lärplattan är en förutsättning för att eleven ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Skolverkets information om avgifter

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund för fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund för fristående skolor.

Skolenkäten

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan. Länk till Barn- och elevombudet.

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Vanliga frågor om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Starta fristående skola

Vanliga frågor och svar om att starta skola.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Vanliga frågor och svar om hur vi hanterar inkomna uppgifter om missförhållanden i skolan.

Tillstånd för fristående skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för tillstånd för fristående skola.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss