Till huvudinnehåll

Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen

I och med garantin för tidiga stödinsatser har förskoleklassen fått ett nytt stort åtagande. Inledningsvis innebär detta i korthet att samtliga elevers språkliga och matematiska kunnande ska kartläggas med hjälp av de nationella kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken.

Därpå ska en särskild bedömning göras av de elever i förskoleklassen som vid kartläggningen visat indikation på att ha svårt att nå kommande kunskapskrav i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Elever som bedöms vara i behov av stöd för sin utveckling inom dessa områden ska ges detta så snart som möjligt. Både vid bedömningen av eleverna och vid utformning och uppföljning av insatta stödinsatser ska läraren i förskoleklassen samråda med personal med specialpedagogisk kompetens. Vidare ska information om uppföljningen överföras till elevens lärare i nästa årskurs.

I granskningen ska dessa frågeställningar besvaras:

  1. Med vilken kvalitet genomförs kartläggningen i förskoleklassen?
  2. Med vilken kvalitet uppmärksammas och bedöms elevers behov av stöd? 
  3. Med vilken kvalitet utvecklas och anpassas undervisningen utifrån kartläggningen?

Så här görs granskningen

I granskningen ingår att genomföra intervjuer med lärare i förskoleklass, personal med specialpedagogisk kompetens samt rektorer. Även dokumentstudier ingår i granskningen. Granskningen omfattar förskoleklasser i 30 skolor. Hösten 2020 planeras resultaten från granskningen att publiceras.

Granskningen är en del i Skolinspektionens uppdrag att följa upp och utvärdera garantin för tidiga stödinsatser. Resultat från granskningen kommer också att ingå Skolinspektionens del- och slutredovisning av regeringsuppdraget.

Skolinspektionens uppföljning och utvärdering av Garantin för tidiga stödinsatser 
Om läsa-, skriva-, läsagarantin på regeringens webbplats

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020